30 березня 2017р. Протокол річних загальних зборів акціонерів

ПРОТОКОЛ № б/н
Річних  загальних зборів акціонерів 
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЗАВОД «ЛЕНІНСЬКА КУЗНЯ»
(далі – «Товариство»)

 • Дата проведення загальних зборів:  30 березня 2017 р.
 • Дата складення протоколу:   30 березня 2017 р.
 • Місце проведення загальних зборів:  м. Київ, вул. Електриків, 26, будинок Культури, актова зала № 1.
 • Вид загальних зборів акціонерів: Річні   загальні збори акціонерів.
 • Дата складення переліку акціонерів, які мають право  на участь у загальних зборах:  станом на 24:00 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24:00 годину 24  березня 2017 року.
 • Загальна кількість осіб, включених до переліку  акціонерів, які мають право  на участь у загальних зборах:    36  осіб.
 • Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які включені до переліку акціонерів, які мають право брати участь в загальних зборах акціонерів:  3 252 469 голосів.
 • Розмір статутного капіталу  складає   168 087 346,00 (сто шістдесят вісім мільйонів вісімдесят сім тисяч триста сорок шість)   грн. 00 (нуль) коп. та  поділений на 3 430 354 (три мільйони чотириста тридцять тисяч триста п’ятдесят чотири) шт.  простих іменних акцій номінальною вартістю 49 (сорок дев’ять) грн. 00 (нуль) коп.  кожна.
 • Загальна кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій товариства, які зареєструвалися для участі у загальних зборах:   3 225 723 голосів.

 

Реєстрацію акціонерів розпочато о 11.30.
Реєстрація акціонерів завершена о 12.50. 

Реєстрація осіб для участі у загальних зборах акціонерів проведена Реєстраційною комісією, призначеною, відповідно до вимог Статуту та чинного законодавства України, Наглядовою радою Товариства у наступному персональному складі:

 • Сагаловська Ю. В. – член реєстраційної комісії.
 • Царікова О.І. – член реєстраційної комісії.
 • Андрієвська  В. І.  – член реєстраційної комісії.

Простою більшістю голосів членів Реєстраційної комісії  до початку проведення реєстрації Головою Реєстраційної комісії обрано Сагаловську Ю. В.
Зареєстрованим особам, власникам голосуючих акцій,  видано бюлетені для голосування з кожного питання порядку денного.
Згідно вимог чинного законодавства України, Наглядовою радою Товариства призначено Тимчасову Лічильну комісію  у наступному складі:

 • Мурашко О.А. – Голова Лічильної комісії.
 • Блажко Л.А. – член Лічильної комісії.
 • Лекарь М.А. – член Лічильної комісії.
 • Початок роботи загальних зборів акціонерів:   13.00.
 • Завершення роботи загальних зборів акціонерів: 14.30.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 1. Розгляд  питання про обрання Лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
 2. Розгляд питання  про обрання  Голови та Секретаря  загальних зборів акціонерів. Про надання повноважень Голові та Секретарю  загальних зборів підписати протокол річних загальних зборів акціонерів та усі необхідні додатки до нього.
 3. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.
 4. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.
 5. Звіт Наглядової ради про результати діяльності  за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
 6. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.
 7. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії за 2016 рік. Затвердження висновку Ревізійної комісії за підсумками перевірки діяльності Товариства за 2016 рік.
 8. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2016 рік.
 9. Визначення порядку розподілу прибутку Товариства за 2016 рік.
 10. Прийняття рішення  про зміну типу  акціонерного Товариства з  Публічного акціонерного товариства на Приватне акціонерне товариство. 
 11. Прийняття рішення про зміну найменування Товариства.
 12. Розгляд питання про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції  та про затвердження  нової редакції Статуту Товариства. Визначення  особи, уповноваженої на підписання Статуту Товариства в новій редакції та визначення особи, уповноваженої здійснити всі дії, необхідні для державної реєстрації Статуту Товариства в  новій  редакції.
 13. Розгляд питання про внесення змін та доповнень  до внутрішніх положень Товариства   про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію   шляхом їх  викладення у нових редакціях.
 14. Розгляд питання про зміну найменувань  дочірніх підприємств Товариства.
 15. Розгляд питання про внесення змін та доповнень до Статутів дочірніх підприємств Товариства, шляхом їх  викладення у нових редакціях.
 16. Розгляд питання  про  припинення  повноважень членів Наглядової ради Товариства.
 17. Розгляд питання про обрання  членів Наглядової ради Товариства.
 18. Затвердження умов  цивільно – правових  або трудових договорів, що укладатимуться  з членами Наглядової ради   Товариства,  встановлення розміру  їх винагороди, обрання особи,  яка уповноважується  на підписання цивільно-правових  договорів  з членами   Наглядової ради  Товариства.
 19. Розгляд питання  про   припинення  повноважень членів  Ревізійної комісії  Товариства.
 20. Розгляд питання про обрання  членів Ревізійної комісії Товариства.
 21. Затвердження умов  цивільно – правових  або трудових договорів, що укладатимуться  з членами Ревізійної комісії  Товариства,  встановлення розміру  їх винагороди, обрання особи,  яка уповноважується  на підписання цивільно-правових  договорів  з членами   Ревізійної комісії Товариства.
 22. Розгляд питання  про  попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися  Товариством протягом не більш як одного  року  з дати прийняття такого рішення.
 23. Про схвалення та затвердження  вчинення Товариством значних   правочинів.

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПИТАННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ:
Голова Реєстраційної комісії Сагаловська Ю. В. доповіла про те, що станом на 12.50 для участі у загальних зборах акціонерів зареєструвалися акціонери/ представники акціонерів  загальною кількістю  36 осіб, які       у       сукупності         володіють   3 228 480 шт. простих іменних акцій, з них 2  акціонери/представники акціонерів  володіють у  сукупності  3 225 723   голосуючими акціями, що   становить   99,18    % від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства.
Згідно зі статтею 41 Закону України «Про акціонерні товариства» Загальні збори акціонерного  товариства  мають  кворум  за умови  реєстрації  для  участі  у  них  акціонерів,  які сукупно є власниками  більш як 50 відсотків голосуючих акцій.
Таким чином,  кворум для проведення загальних зборів акціонерів досягнуто, і загальні збори акціонерів є правомочними приймати рішення з усіх питань порядку денного.
Одна голосуюча акція надає акціонеру  один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування  на загальних зборах  акціонерного товариства, крім проведення кумулятивного  голосування.  Голосування  з питань порядку денного проводиться з використанням  бюлетенів для голосування.
Рішення   загальних  зборів  акціонерного  товариства  з питання,  винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів  акціонерів,  які  зареєструвалися  для участі у загальних  зборах  та  є  власниками  голосуючих  з цього питання акцій, крім випадків, встановлених  Законом України «Про акціонерні товариства».

Документ вцілому >>>

назад
Замовити каталог