20 лютого 2018р. Протоколи підсумків голосування позачергових загальних зборів акціонерів

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №1
На  позачергових   загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД «КУЗНЯ НА РИБАЛЬСЬКОМУ»
 (далі – Товариство)

м. Київ

            20 лютого  2018  р.

Тимчасова Лічильна комісія в складі:

 • Зубчик Л.В. – Голова Лічильної комісії.
 • Блажко Л.А. – член Лічильної комісії.
 • Лекарь М.А. – член Лічильної комісії.

 здійснюючи повноваження з підрахунку голосів склала даний протокол про наступне:

 • Дата проведення загальних зборів:  20 лютого  2018  р.
 • Час відкриття загальних зборів акціонерів: 13.00

Станом на 12.50 для участі у загальних зборах акціонерів зареєструвалися акціонери/ представники акціонерів  загальною кількістю  46 осіб, які       у       сукупності         володіють   3 228 366 шт. простих іменних акцій, з них 2  акціонери/представники акціонерів  володіють у  сукупності  3 225 723   голосуючими акціями, що   становить   99,18    % від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які включені до переліку акціонерів, які мають право брати участь в загальних зборах акціонерів, станом на 15 лютого 2018 р.

ПЕРШЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:Розгляд  питання про обрання Лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
Проект рішення:
            Обрати Лічильну комісію загальних зборів у наступному персональному складі:

 • Зубчик  Л.В.– Голова Лічильної комісії.
 • Блажко Л.А. – член Лічильної комісії.
 • Лекарь М.А. – член Лічильної комісії.

Підрахунок голосів за результатами голосування з даного питання здійснює тимчасова лічильна комісія, яка сформована відповідно до рішення Наглядової ради Товариства.

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями):
«За» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано 3 225 723  голосів, що становить  100 % від кількості  присутніх зареєстрованих голосуючих акцій.
 «Проти» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано  0 голосів.
«Утрималось» від голосування з винесеного питання акціонерів, які володіють 0  голосами.
«Не голосували» з винесеного питання акціонери, які володіють 0 голосами.

З 1-го питання порядку денного ВИРІШИЛИ:
Обрати Лічильну комісію загальних зборів у наступному персональному складі:

 • Зубчик  Л.В.– Голова Лічильної комісії.
 • Блажко Л.А. – член Лічильної комісії.
 • Лекарь М.А. – член Лічильної комісії.

Підрахунок голосів за результатами голосування з даного питання здійснює тимчасова лічильна комісія, яка сформована відповідно до рішення Наглядової ради Товариства.

ПІДПИСИ:
Голова Тимчасової Лічильної  комісії:___________________ / Зубчик  Л.В.

Члени Тимчасової Лічильної комісії:____________________ / Блажко Л.А.

                                                         _____________________ /Лекарь М.А.              

Голова Правління
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
 «ЗАВОД «КУЗНЯ НА РИБАЛЬСЬКОМУ»

 

                                                           ___________________ /Шандра В.О.

 

 

ПРОТОКОЛ ПРО ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ №2
На  позачергових  Загальних зборах акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД «КУЗНЯ НА РИБАЛЬСЬКОМУ»
 (далі – Товариство)

м. Київ

                        20 лютого  2018  р.

Лічильна комісія в складі:

 • Зубчик Л.В. – Голова Лічильної комісії.
 • Блажко Л.А. – член Лічильної комісії.
 • Лекарь М.А. – член Лічильної комісії.

склала даний протокол про наступне:

 • Дата проведення загальних зборів:  20 лютого  2018  р.
 • Час відкриття загальних зборів акціонерів: 13.00

Станом на 12.50 для участі у загальних зборах акціонерів зареєструвалися акціонери/ представники акціонерів  загальною кількістю  46 осіб, які       у       сукупності         володіють   3 228 366 шт. простих іменних акцій, з них 2  акціонери/представники акціонерів  володіють у  сукупності  3 225 723   голосуючими акціями, що   становить   99,18    % від кількості голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, які включені до переліку акціонерів, які мають право брати участь в загальних зборах акціонерів, станом на 15 лютого 2018 р.

ДРУГЕ  ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Розгляд питання  про обрання  Голови та Секретаря  загальних зборів акціонерів. Про надання повноважень Голові та Секретарю  загальних зборів підписати протокол позачергових загальних зборів акціонерів та усі необхідні додатки до нього.
Проект рішення:
Обрати Головою загальних зборів  Головко І. І.
Обрати Секретарем загальних зборів Пастуха  Д. М.
Надати повноваження Голові загальних зборів Головко І. І. та Секретарю  загальних зборів Пастуху Д. М.  підписати протокол позачергових загальних зборів акціонерів та усі необхідні додатки до нього.

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями):
«За» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано  3 225 723  голосів, що становить  100 % від кількості  присутніх зареєстрованих голосуючих акцій.
 «Проти» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано  0 голосів.
«Утрималось» від голосування з винесеного питання акціонерів, які володіють 0  голосами.
«Не голосували» з винесеного питання акціонери, які володіють 0 голосами.

ВИРІШИЛИ:
Обрати Головою загальних зборів  Головко І. І.
Обрати Секретарем загальних зборів Пастуха  Д. М.
Надати повноваження Голові загальних зборів Головко І. І.  та Секретарю  загальних зборів Пастуху Д. М.  підписати протокол позачергових загальних зборів акціонерів та усі необхідні додатки до нього.

ТРЕТЄ  ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.
Проект рішення:
Голосування з усіх питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування, виданих учасникам зборів під час реєстрації. Для доповідей з кожного питання порядку денного надавати до 15-ти хвилин на одну особу, для виступів – до 5-ти хвилин на особу, для повторних виступів – до 3-х хвилин на особу.

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями):
«За» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано  3 225 723  голосів, що становить  100 % від кількості  присутніх зареєстрованих голосуючих акцій.
 «Проти» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано  0 голосів.
«Утрималось» від голосування з винесеного питання акціонерів, які володіють 0  голосами.
«Не голосували» з винесеного питання акціонери, які володіють 0 голосами.

ВИРІШИЛИ:
Голосування з усіх питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування, виданих учасникам зборів під час реєстрації. Для доповідей з кожного питання порядку денного надавати до 15-ти хвилин на одну особу, для виступів – до 5-ти хвилин на особу, для повторних виступів – до 3-х хвилин на особу.

ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.
СЛУХАЛИ:
Проект рішення:
Затвердити порядок засвідчення бюлетенів для голосування, визначений рішенням Наглядової ради при підготовці до зборів, а саме:
кожний бюлетень (кожна сторінка бюлетеня) для голосування на загальних зборах акціонерів засвідчується головою (членом) реєстраційної комісії на кожній сторінці шляхом проставляння підпису в нижній частині аркуша або у відведеному формою бюлетеня місці, під час реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах та видачі їм бюлетеня.

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями):
 «За» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано  3 225 723  голосів, що становить  100 % від кількості  присутніх зареєстрованих голосуючих акцій.
 «Проти» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано  0 голосів.
«Утрималось» від голосування з винесеного питання акціонерів, які володіють 0  голосами.
«Не голосували» з винесеного питання акціонери, які володіють 0 голосами.

ВИРІШИЛИ:
Затвердити порядок засвідчення бюлетенів для голосування, визначений рішенням Наглядової ради при підготовці до зборів, а саме:
кожний бюлетень (кожна сторінка бюлетеня) для голосування на загальних зборах акціонерів засвідчується головою (членом) реєстраційної комісії на кожній сторінці шляхом проставляння підпису в нижній частині аркуша або у відведеному формою бюлетеня місці, під час реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах та видачі їм бюлетеня.

П’яте  ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Про схвалення та затвердження  вчинення Товариством значних   правочинів.

Проект рішення:
Схвалити   та   затвердити   Кредитний договір  № 151317К6  від  29.12.2017  року,  укладений  між  ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ  «ЗАВОД «КУЗНЯ НА РИБАЛЬСЬКОМУ»    та  Публічним  акціонерним товариством «Державний експортно-імпортний банк України» (АТ «Укрексімбанк»)

ГОЛОСУВАЛИ (порядок голосування – бюлетенями):
«За» пропозицію, винесену на голосування акціонерами віддано  3 225 723   голосів, що становить  100  % від кількості  присутніх зареєстрованих голосуючих акцій.
 «Проти» пропозиції, винесеної на голосування, акціонерами віддано  0 голосів.
«Утрималось» від голосування з винесеного питання акціонерів, які володіють 0  голосами.
«Не голосували» з винесеного питання акціонери, які володіють 0 голосами.

ВИРІШИЛИ:
Схвалити   та   затвердити   Кредитний договір  № 151317К6  від  29.12.2017  року,  укладений  між  ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ  «ЗАВОД «КУЗНЯ НА РИБАЛЬСЬКОМУ»    та  Публічним  акціонерним товариством «Державний експортно-імпортний банк України» (АТ «Укрексімбанк»)

ПІДПИСИ:
Голова Лічильної  комісії:                 ___________________ / Зубчик Л.В.

Члени Лічильної комісії:                   ____________________ / Блажко Л.А.

                                                         ____________________ /Лекарь М.А.               

Підписи засвідчую:
Голова Правління
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
 «ЗАВОД «КУЗНЯ НА РИБАЛЬСЬКОМУ»

 

                                                           ___________________ /Шандра В.О.

назад
Замовити каталог