ПОВІДОМЛЕННЯ про право вимоги обов’язкового викупу акцій у акціонерів – власників простих акцій

ПОВІДОМЛЕННЯ

про право вимоги обов’язкового викупу акцій у акціонерів – власників простих акцій

Приватного акціонерного товариства «Завод «Кузня на Рибальському»

Відповідно до положень ст.68 Закону України «Про акціонерні товариства» кожний акціонер – власник простих акцій  Приватного акціонерного товариства «Завод «Кузня на Рибальському», що зареєструвався для участі у чергових загальних зборах акціонерів  Приватного акціонерного товариства «Завод «Кузня на Рибальському» , проведених 22 квітня 2019 року, та голосував в виданому бюлетені «проти» прийняття Зборами рішення  про  надання згоди на вчинення товариством значних правочинів (питання 8 порядку денного Зборів) має право вимагати від  Приватного акціонерного товариства «Завод «Кузня на Рибальському» обов’язкового викупу належних йому голосуючих акцій.

            Згідно   вимог ст. 68-69 Закону України «Про акціонерні товариства» акціонери власники голосуючих акцій  Приватного акціонерного товариства «Завод «Кузня на Рибальському» , які зареєструвалися для участі у Зборах та проголосували проти прийняття рішення про  надання згоди на вчинення товариством значних правочинів , мають право вимагати здійснення Товариством обов’язкового викупу належних їм голосуючих акцій за ціною, що дорівнює їх ринковій вартості, станом на 13 березня  2019 р. у розмірі 81,20 грн. за одну акцію, що встановлена за незалежною оцінкою, що виконана Оцінювачем – ФОП Стеценко Валерій Анатолійович» (Сертифікат СОД № 381/17 від 03.05.2017р.) та затверджена Наглядовою радою Товариства 28.03.19 року. 

Такі акціонери протягом, 30 днів після прийняття Зборами   про надання згоди на вчинення товариством значних правочинів,  подають до Правління Товариства письмову вимогу щодо обов’язкового викупу, яка містить відомості про:   

 – для фізичної особи – прізвище, ім’я, по батькові, паспортні дані (серія, номер, ким та коли виданий), ідентифікаційний номер платника податків, адресу для поштових відправлень та контактний телефон;  Кількість акцій Товариства, щодо яких не встановлено обмеження (обтяження), що належать такому акціонеру  , обов’язкового викупу яких заявник вимагає,

До письмової вимоги акціонером має  бути додано копію виписки з  рахунку в цінних паперах, що підтверджує наявність у акціонера прав на відповідні акції  станом на дату подання вимоги.   

– для юридичної особи – повне найменування, місцезнаходження, код за ЄДРПОУ, адресу для поштових відправлень та контактний телефон,  Кількість акцій Товариства, щодо яких не встановлено обмеження (обтяження), що належать такому акціонеру   обов’язкового викупу яких заявник вимагає,

До письмової вимоги акціонером має  бути додано копію виписки з  рахунку в цінних паперах, що підтверджує наявність у акціонера прав на відповідні акції  станом на дату подання вимоги.  

Вимога має бути підписана акціонером, що її подає, або його уповноваженим представником, який повинен підтвердити свої повноваження відповідним та належно посвідченим документом, який заявник має додать до вимоги, та засвідчена печаткою (якщо акціонер є юридичною особою);

Вимога є такою, що подана вчасно, якщо вона подана відповідно до зазначеної процедури .

Всі вимоги від акціонерів подаються\надсилаються листами за адресою, 04176, м. Київ, вул. Електриків, 26.

Акціонери Товариства, які не надали вимоги обов’язкового викупу, або надали вимоги, зміст якої не відповідає законодавству України, або надали її пізніше вищезазначеного строку, вважаються такими, що відмовились від використання свого права обов’язкового викупу.

Товариство протягом 30 днів після отримання вимоги акціонера про обов’язковий викуп акцій здійснює оплату вартості акцій за ціною викупу, а відповідний акціонер повинен вчинити всі дії, необхідні для набуття Товариством через  договір купівлі-продажу акцій, права власності на акції, обов’язкового викупу яких він вимагає. 

Оплата викуплених акцій здійснюється виключно у грошовій формі.

Голова Правління

ПрАТ «ЗАВОД «КУЗНЯ НА РИБАЛЬСЬКОМУ»Шандра Валерій Олександрович          

назад
Замовити каталог