Публічна безвідклична пропозиція (оферта)17.12.2018


Шановні акціонери! 
«17» грудня 2018 р. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД «КУЗНЯ НА РИБАЛЬСЬКОМУ» (далі Товариство), ЄДРПОУ 14312364 (місцезнаходження: 04176, м. Київ, вул..Електриків, 26) отримало від компанії ЕВІНЗ ЛІМІТЕД (EWINS LIMITED) публічну безвідкличну пропозицію про придбання акцій Товариства датовану 17.12. 2018 року, вих.№ 01-17/12/2018 (далі – Оферта), наступного змісту :

1 Відомості про власника контрольного пакету акцій (відповідальні особи):

1) Повне найменування юридичної особи:
ЕВІНЗ ЛІМІТЕД (EWINS LIMITED)
2) Інформація про власника контрольного пакету акцій, контактні дані:
компанія, що створена та діє за законодавством республіки Кіпр, Реєстраційний номер НЕ 389225, адреса реєстрації: Діагору 4, КЕРМІА ХАУС, 5й поверх, Квартира/Офіс 502, 1097, Нікосія, Кіпр,) тел. + 357 22029331
3) Кількість, тип або клас акцій товариства, що належить власнику контрольного пакету акцій та його афілійованим особам (прямо та/або опосередковано)
Акції прості імені
Пряме володіння – 3 225 723 штук (94,0348%) 
4) Контактні дані торговця цінними паперами (особи, що в інтересах власника контрольного пакета акцій (відповідальної особи) здійснюватиме купівлю акцій у акціонерів) ТОВ «ІФК ПРОФІНВЕСТ»
код за ЄДРПОУ 33601866
адреса: 04050, м. Київ, вул. Білоруська, 30
тел.: +044 461 80 86
Гайтина Віталій Володимирович
5) Дата подання повідомлення про набуття права власності на контрольний акцій акціонерного товариства 
16. 11. 2018 року

2 Відомості про акції, що придбаються

1) Тип акцій
Акції прості іменні
2) Ціна придбання акцій та порядок її визначення
2 589, 14 грн. Ціна придбання затверджена Наглядовою Радою ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД «КУЗНЯ НА РИБАЛЬСЬКОМУ», відповідно до абз. 3 ч. 2 ст. 65 Закону України «Про акціонерні Товариства». Ціна визначена відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 65 Закону України «Про акціонерні Товариства», як найбільша з таких:
– ринкова вартість, визначена суб’єктом оціночної діяльності відповідно до ст. 8 Закону, станом на день, що передує дню розміщення у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку, повідомлення про укладання особою (особами, що діють спільно) договору, в результаті виконання якого вона з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, стане (прямо або опосередковано) власником контрольного пакета акцій Товариства. Ціна визначена суб’єктом оціночної діяльності про вартість майна, відповідно до висновку від 19.11.18 року суб’єкта оціночної діяльності ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ТВІ» (ідентифікаційний код: 32661217; сертифікат суб’єкта оціночної діяльності № 163/17 від 02.03. 2018 р. виданий Фондом державного майна України) станом на 19.11.18 року ціна складає 2 417,04 грн. (дві тисячі чотириста сімнадцять гривень 04 копійки), за одну акцію.
– найвища ціна за якою особа (особи, що діють спільно) опосередковано, набула право власності на акції (паїв, часток) іншої юридичної особи протягом 12 місяців, що передують дню набуття такого пакету акцій включно з днем набуття такою особою контрольного пакету акцій Товариства. Найвища ціна придбання акцій склала 2 589, 14 грн. за одну акцію. 
Обставини, визначені пунктом 3 частини 3 ст. 65 Закону України «Про акціонерні товариства», відсутні.

3 Порядок реалізації цієї Оферти

1) Строк, протягом якого акціонери можуть повідомити про прийняття пропозиції про придбання акцій:
Повідомлення про прийняття пропозиції про придбання акцій має бути надіслане акціонером протягом 20 робочих днів з дня надходження оферти, за адресою контактної особи вказаної в пп.4 п.1 цієї Оферти 
В повідомлені про прийняття пропозиції про придбання акцій мають бути зазначені:
• Ідентифікаційні дані акціонера.
– для фізичних осіб-громадян України: прізвище, ім’я, по батькові , згідно з паспортом, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контрольний орган і мають відмітку у паспорті);
– для фізичних осіб-іноземців та осіб без громадянства: повне ім’я англійською мовою та його транслітерація українською мовою, місце проживання, серію та номер паспорту, реєстраційний номер облікової картки платників податків (за наявності);
– для юридичних осіб –резидентів: повне найменування відповідно до установчих документів, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження (повна адреса);
– для юридичних осіб-нерезидентів: повне найменування англійською мовою та його транслітерація українською мовою, місцезнаходження (повна адреса), ідентифікаційний код/номер з торгівельного, банківського, судового реєстру, або іншого офіційного документа, що підтверджує реєстрацію юридичної особи-нерезидента в країні, у якій зареєстровано її головний офіс.
• Кількість акцій Товариства, щодо яких не встановлено обмеження (обтяження), що належать такому акціонеру.
• Реквізити рахунку в цінних паперах акціонера.
• За наявності – банківські-платіжні реквізити.
2) Порядок укладання договорів та оплати акцій, що придбаються
Відповідно до ст. 208 Цивільного Кодексу України та ч.8 ст. 17 ЗУ «Про цінні папери та фондовий ринок» правочини щодо цінних паперів повинні вчинятись у письмовій формі та за участю або посередництвом торговця цінними паперами.
Протягом 30 днів з дня закінчення зазначеного в пп. 1 п. 3 Оферти строку особа, яка придбала контрольний пакет акцій Товариства (відповідальна особа), та акціонер, який прийняв пропозицію про придбання акцій мають укласти договір купівлі-продажу акцій з обов’язковим залученням торговця цінними паперами. Для реалізації цієї оферти в якості торговця цінними паперами було залучено ТОВ «ІФК ПРОФІНВЕСТ»(контакти вказані в пп.4 п. 1 цієї оферти).
Протягом 30 днів з дня закінчення зазначеного в пп.1 п. 3 оферти строку:
– Власник контрольного пакету акцій (відповідальна особа) або торговець цінними паперами сплачує акціонерам, які прийняли пропозицію про придбання акцій та уклали договір купівлі-продажу акцій, вартість їхніх акцій виходячи із зазначеної в оферті ціни придбання. Перерахування акціонерами коштів за акції здійснюється на рахунки, зазначені у відповідному договорі купівлі-продажу акцій.
– Акціонер, яких прийняв пропозицію та уклав договір купівлі-продажу акцій, повинен вчинити усі дії, необхідні для набуття власником контрольного пакета акцій (відповідальною особою) права власності на акції цього акціонера.
Розрахунки за договорами купівлі-продажу акцій здійснюються в порядку, встановленому у законодавством про депозитарну систему України за принципом «поставка цінних паперів проти оплати».
ВАЖЛИВО: 
Для укладання вказаного договору, акціонери, які прийняли пропозицію про придбання акцій, для реалізації своїх прав, передбачених ст. 65 ЗУ «Про акціонерні Товариства», повинні мати укладені ними договори з депозитарною установою, в якій вони мають рахунок у цінних паперах, актуалізувати свої дані в анкеті цього рахунку та отримати виписку з цього рахунку, що підтверджує наявність у акціонера прав на відповідні акції. В межах реалізації цієї оферти акціонери можуть здійснити продаж акцій, щодо яких не встановлено обмеження (обтяження) .
Для укладання договору купівлі-продажу акцій акціонери мають право надати торговцю цінними паперами документи та інформацію, необхідні йому як суб’єкту первинного фінансового моніторингу відповідно до норм Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення». Повноваження представників акціонерів повинні бути належним чином підтверджені. 
Ідентифікація акціонерів буде відбуватися в ТОВ «ІФК ПРОФІНВЕСТ» код за ЄДРПОУ 33601866 за адресою: 04050, м. Київ, вул. Білоруська, 30.
Ухилення акціонерами, які прийняли пропозицію про придбання акцій, від надання торговцю цінними паперами документів, необхідних йому для здійснення первинного моніторингу відповідно до чинного законодавства, має наслідком відмову торговця цінними паперами від укладення договору, та звільняє особу, яка придбала контрольний пакет акцій товариства (відповідальну особу), від виконання її обов’язків, встановлених ч. 8 ст. 65 Закону України «Про акціонерні Товариства».
Відповідно до чинного законодавства, зокрема Податкового Кодексу України, податки, які мають сплатити акціонери – юридичні особи за результатами укладання договорів купівлі-продажу цінних паперів та отримання грошових коштів, акціонери сплачують самостійною. Для акціонерів-фізичних осіб та юридичних осіб – нерезидентів торговець цінними паперами виконує функції податкового агента прав і обов’язків, визначених Податковим кодексом України.
При цьому утримання податку податковим агентом не звільняє акціонерів – фізичних осіб від обов’язку декларування результатів усіх операцій з купівлі та продажу акцій, за винятком випадків, зазначених в підпункті 170.2.8 Податкового Кодексу України
Більш детальна інформація щодо укладання договорів та здійснення розрахунків може бути надана акціонерам контактній особі, наведеній у пп. 4 п. 1 цієї оферти (вище)
3) Спосіб (способи) оплати акцій, що придбаються:
Оплата вартості акцій буде здійснюватися виключно грошовими коштами.

4 Відповідність пропозиції про придбання акцій, що зроблена за наслідками придбання контрольного пакету акцій товариства, вимогам статті 65 Закону України «Про акціонерні Товариства».

Оферта повністю відповідає вимогам статті 65 Закону України «Про акціонерні Товариства».

Наглядова рада
Приватного акціонерного товариства «Завод «Кузня на Рибальському»

назад
Замовити каталог