Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента. 20.11.2018

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕТОВАРИСТВО «ЗАВОД «КУЗНЯ НА РИБАЛЬСЬКОМУ» 
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

 1. Загальні відомості:
1.1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД «КУЗНЯ НА РИБАЛЬСЬКОМУ»
1.2.Організаційно правова форма емітента Акціонерне товариство
1.3.Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 14312364
1.4.Мсіцезнаходження емітента 04176 місто Київ, вулиця  Електриків, 26
1.5.Міжміський код, телефон та факс емітента (044) 425-10-00, (044) 425-21-50.
1.6. Адреса сторінки  в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації https://zkr.com.ua
1.7.Електорнна поштова адреса емітента adalari@lk.kiev.ua
1.8. Дата вчинення події 20 листопада 2018 року
1.9.Вид особливої інформації ВІДОМОСТІ 
про набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, контрольного пакета акцій

2. Текст повідомлення

№ з/п Дата повідомлення емітента особою, що здійснює облік права власності на акції в депозитарній системі, або акціонером (власником) Повне найменування юридичної особи – власника (власників) або прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) фізичної особи – власника (власників) пакета акцій Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (для юридичної особи – резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи – нерезидента) Розмір частки акціонера (власника) до зміни (у відсотках до статутного капіталу) Розмір частки акціонера (власника) після зміни (у відсотках до статутного капіталу)
1         2            3                      4      5      6
1   20.11.18   ЕВІНЗ ЛІМІТЕД             НЕ 389225      0    94,034697  

Зміст інформації:

 1. «20» листопада 2018 р. ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕТОВАРИСТВО «ЗАВОД «КУЗНЯ НА РИБАЛЬСЬКОМУ» отримало вiд акцiонераТовариства – ЕВIНЗ ЛIМIТЕД (ЕWINS LIМIТЕD) (компанiї, що створена та дiє за законодавством республiки Кiпр, реєстрацiйний номер НЕ389225, адреса реєстрацiї: Дiагору 4, КЕРМIА ХАУС, 5й поверх, Квартира/Офiс 502, 1097, Нiкосiя, Кiпр) письмове повiдомлення про набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, контрольного пакета акцій.
 2. Згiдно даного повiдомлення:
  ЕВIНЗ ЛIМIТЕД (ЕWINS LIМIТЕD) (компанiя, що створената дiє зазаконодавством республiки Кiпр, реєстрацiйний номер НЕ389225, адреса реєстрацiї: Дiагору 4, КЕРМIА ХАУС, 5йповерх, Квартира/Офiс 502, 1097, Нiкосiя, Кiпр) 15.11.2018року шляхом укладення прямих договорiв придбала:
  – за договором купівлі-продажу акцій від 15.11.18 року у ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ IНВЕСТИЦIНИЙ ФОНД «ПРАЙМЕССЕТС КЕПIТАЛ» (код заЄДРПОУ: 33549199; мiсцезнаходження: м. Київ, вул. Електрикiв, 29-А) 2 535 263 шт., простих iменних акцiй Товариства, якi становили 73,906745 % вiд статутного капiталу Товариства
  – за договором купівлі-продажу акцій від 15.11.18 року у товариства ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД «ВIК» (код за ЄДРПОУ: 34294509; мiсцезнаходження: Україна, 04176, м. Київ, вул.Електрикiв 29-а) яке володiло 690 460 шт. простих iменних акцiй Товариства, якi становили 20,127951 % вiд статутного капiталу Товариства
 3. Вiдповiдно пiсля придбанняпростих iменних акцiй Товариства у ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ IНВЕСТИЦIНИЙ ФОНД «ПРАЙМЕССЕТС КЕПIТАЛ» та у ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД «ВIК», Компанiя ЕВIНЗ ЛIМIТЕД (ЕWINS LIМIТЕD) стала власником 3 225 723 шт., простих iменних акцiй Товариства, що становить 94,034697 % вiд статутного капiталу Товариства.
 4. До укладання вищевказаних договорів Компанії ЕВIНЗ ЛIМIТЕД (ЕWINS LIМIТЕD) та її афілійованим особам не належали акції Товариства.
 5. Найвища ціна однієї акції, за якою Компанія ЕВIНЗ ЛIМIТЕД (ЕWINS LIМIТЕD) придбавала акції Товариства протягом 12 місяців , що передують даті набуття контрольного пакета акцій Товариства включно з датою набуття, становить 93,0026272 долара США, що за офіційним курсом гривні до долара США, встановленим НБУ станом на дату набуття акцій (15.11.18) складає 2589,14 гривень.
 6. Протягом  останніх 12 місяців, що передують даті набуття контрольного пакету акцій Товариства (не включаючи дату набуття) Компанія ЕВIНЗ ЛIМIТЕД (ЕWINS LIМIТЕD) та її афілійовані особи не придбавали прямо або опосередковано акції Товариства.
 7.  Підпис.  

 Голова Правління 
ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«ЗАВОД «КУЗНЯ НА РИБАЛЬСЬКОМУ»

       _______________ Шандра Валерій Олександрович 
              / підпис МП / >назад
Замовити каталог