Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента. 20.11.2018

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД «КУЗНЯ НА РИБАЛЬСЬКОМУ» 
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

  1. Загальні відомості:
1.1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД «КУЗНЯ НА РИБАЛЬСЬКОМУ»
1.2.Організаційно правова форма емітента Акціонерне товариство
1.3.Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 14312364
1.4.Мсіцезнаходження емітента 04176 місто Київ, вулиця  Електриків, 26
1.5.Міжміський код, телефон та факс емітента (044) 425-10-00, (044) 425-21-50.
1.6. Адреса сторінки  в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації https://zkr.com.ua
1.7.Електорнна поштова адреса емітента adalari@lk.kiev.ua
1.8. Дата вчинення події 20 листопада 2018 року
1.9.Вид особливої інформації ВІДОМОСТІ 
про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій

2. Текст повідомлення

№ з/п Дата отримання інформації від Центрального депозитарію цінних паперів або акціонера Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи власника (власників) акцій Ідентифікаційний код юридичної особи – резидента або код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи – нерезидента) Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу) Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)
 1        2           3                    4       5       6
 1   20.11.18
   ЕВІНЗ ЛІМІТЕД
           НЕ 389225      0
  94,034697

Зміст інформації:

  1. «20» листопада 2018 р. ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД «КУЗНЯ НА РИБАЛЬСЬКОМУ» отримало вiд акцiонера Товариства – ЕВIНЗ ЛIМIТЕД (ЕWINS LIМIТЕD) (компанiї, що створена та дiє за законодавством республiки Кiпр, реєстрацiйний номер НЕ389225, адреса реєстрацiї: Дiагору 4, КЕРМIА ХАУС, 5й поверх, Квартира/Офiс 502, 1097, Нiкосiя, Кiпр) письмове повiдомлення про змiну акцiонерiв, яким належать голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним пороговому значенню пакета акцiй.

  2. Згiдно даного повiдомлення:
    ЕВIНЗ ЛIМIТЕД (ЕWINS LIМIТЕD) (компанiя, що створена та дiє за законодавством республiки Кiпр, реєстрацiйний номер НЕ389225, адреса реєстрацiї: Дiагору 4, КЕРМIА ХАУС, 5йповерх, Квартира/Офiс 502, 1097, Нiкосiя, Кiпр) 15.11.2018року шляхом укладення прямих договорiв придбала:
    – у ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ IНВЕСТИЦIНИЙ ФОНД «ПРАЙМЕССЕТС КЕПIТАЛ» (код за ЄДРПОУ: 33549199; мiсцезнаходження:м. Київ, вул. Електрикiв, 29-А)2 535 263 шт., простих iменних акцiй Товариства, якi становили 73,906745 % вiд статутного капiталу Товариства
    -у товариства ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД «ВIК» (код за ЄДРПОУ: 34294509; мiсцезнаходження: Україна, 04176, м. Київ, вул. Електрикiв 29-а) яке володiло690 460 шт. простих iменних акцiй Товариства, якi становили 20,127951 % вiдстатутного капiталу Товариства

  3. Вiдповiдно пiсля придбання простих iменних акцiй Товариства у ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГОТО ВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ IНВЕСТИЦIНИЙ ФОНД «ПРАЙМЕССЕТС КЕПIТАЛ» та у ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД «ВIК», компанiя ЕВIНЗ ЛIМIТЕД (ЕWINS LIМIТЕD) стала власником 3 225 723 шт., простих iменних акцiй Товариства, що становить 94,034697 % вiд статутного капiталу Товариства.

4.  Підпис. 

Голова Правління 
ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГОТО ВАРИСТВА 
«ЗАВОД «КУЗНЯ НА РИБАЛЬСЬКОМУ»

       _______________ Шандра Валерій Олександрович 
              / підпис МП /

назад
Замовити каталог