18.04.2018р. Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД «КУЗНЯ НА РИБАЛЬСЬКОМУ»
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

1.Загальні відомості:

1.1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД «КУЗНЯ НА РИБАЛЬСЬКОМУ»

1.2.Організаційно правова форма емітента

Акціонерне товариство

1.3.Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

14312364

1.4.Мсіцезнаходження емітента

04176 місто Київ, вулиця  Електриків, 26

1.5.Міжміський код, телефон та факс емітента

(044) 425-10-00, (044) 425-21-50.

1.6. Адреса сторінки  в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

https://zkr.com.ua

1.7.Електорнна поштова адреса емітента

adalari@lk.kiev.ua

1.8. Дата вчинення події

18 квітня 2018 року

1.9.Вид особливої інформації

Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

2.Текст повідомлення:
2.1.Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, найменування уповноваженого органу, що його прийняв:
рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів прийнято річними Загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД «КУЗНЯ НА РИБАЛЬСЬКОМУ»    18 квітня 2018 року

 2.2.Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру:
предметом правочинів може бути майно, роботи,  послуги та інше .

2.3.Гранична сукупність вартості правочинів:  5 000 000  тис. грн.;

2.4.Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 1 812 948,00 тис. грн.

2.5.Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 275,7939%

2.6.Загальна кількість голосуючих акцій, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах, кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» та «проти» прийняття рішення:
загальна кількість голосуючих акцій: 3 252 469 штук;
кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 3 225 723 штук;
кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення: 3 225 723 штук;
кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рішення: 0 штук.
3.Підпис.  Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством України:

 

Голова Правління ПрАТ «ЗАВОД «КУЗНЯ НА РИБАЛЬСЬКОМУ»

 _______________  Шандра Валерій Олександрович
/ підпис   МП /

назад
Замовити каталог