20.02.2018р. Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД «КУЗНЯ НА РИБАЛЬСЬКОМУ»
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

1.Загальні відомості:

1.1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД «КУЗНЯ НА РИБАЛЬСЬКОМУ»

1.2.Організаційно правова форма емітента

Акціонерне товариство

1.3.Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

14312364

1.4.Мсіцезнаходження емітента

04176 місто Київ, вулиця  Електриків, 26

1.5.Міжміський код, телефон та факс емітента

(044) 425-10-00, (044) 425-21-50.

1.6. Адреса сторінки  в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

https://zkr.com.ua

1.7.Електорнна поштова адреса емітента

adalari@lk.kiev.ua

1.8. Дата вчинення події

20 лютого 2018 року

1.9.Вид особливої інформації

Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

2.Текст повідомлення:

2.1.Дата прийняття рішення про надання згоди на вчинення значного правочину, назва уповноваженого органу, що його прийняв:
рішення про надання згоди на вчинення  значного правочину прийнято позачерговими Загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД «КУЗНЯ НА РИБАЛЬСЬКОМУ»   20 лютого 2018 р.

2.2.Предмет правочину: отримання кредиту.

2.3.Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину, визначена відповідно до законодавства:  528 984 тис.  грн.

2.4.Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 1 798 370   тис. грн.

 2.5.Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках):  29,41%

 2.6.Загальна кількість голосуючих акцій, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах, кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» та «проти» прийняття рішення (зазначається, якщо рішення приймається загальними зборами):
загальна кількість голосуючих акцій: 3 252 469 штук;
кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 3 225 723 штук;
кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення: 3 225 723 штук;
кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рішення: 0 штук.

2.7.Додаткові критерії для віднесення правочину до значного правочину не передбачені законодавством, якщо вони визначені статутом акціонерного товариства:
відсутні.

3.Підпис.  Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством України:

 

Голова Правління
ПрАТ «ЗАВОД «КУЗНЯ НА РИБАЛЬСЬКОМУ»__________  Шандра Валерій Олександрович
/ підпис   МП /

назад
Замовити каталог