30.03.2017р. Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ЗАВОД «ЛЕНІНСЬКА КУЗНЯ»
Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

1.Загальні відомості:

1.1. Повне найменування емітента

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД «ЛЕНІНСЬКА КУЗНЯ»

1.2.Організаційно правова форма емітента

Акціонерне товариство

1.3.Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

14312364

1.4.Мсіцезнаходження емітента

04176 місто Київ, вулиця  Електриків, 26

1.5.Міжміський код, телефон та факс емітента

(044) 425-10-00, (044) 425-21-50.

1.6. Адреса сторінки  в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

http://lk.com.ua/

1.7.Електорнна поштова адреса емітента

adalari@lk.kiev.ua

1.8. Дата вчинення події

30 березня 2017 року

1.9.Вид особливої інформації

Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

2.Текст повідомлення:
2.1.Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, найменування уповноваженого органу, що його прийняв:
рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів прийнято річними Загальними зборами акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД «ЛЕНІНСЬКА КУЗНЯ»  30 березня 2017 р.

 2.2.Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру:
предметом правочинів може бути майно, роботи,  послуги та інше (за виключенням кредитних договорів, договорів позики, договорів іпотеки, договорів поруки, та договорів з відчуження нерухомого майна Товариства).

2.3.Гранична сукупність вартості правочинів:  5 000 000  тис. грн.;

2.4.Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 1 024 518   тис. грн.

2.5.Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 488,03    %

2.6.Загальна кількість голосуючих акцій, кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах, кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» та «проти» прийняття рішення:
загальна кількість голосуючих акцій: 3 252 469 штук;
кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 3 225 723 штук;
кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття рішення: 3 225 723 штук;
кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття рішення: 0 штук.

3.Підпис.  Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством України:
Голова Правління ПАТ «ЗЛК» _______________  Шандра Валерій Олександрович
     / підпис   МП /

назад
Замовити каталог