31.08.2018р. Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
 «ЗАВОД «КУЗНЯ НА РИБАЛЬСЬКОМУ»

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 

I.Загальні відомості:

1.1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД «КУЗНЯ НА РИБАЛЬСЬКОМУ»

1.2.Організаційно правова форма емітента

Акціонерне товариство

1.3.Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

14312364

1.4.Мсіцезнаходження емітента

04176 місто Київ, вулиця Електриків, 26

1.5.Міжміський код, телефон та факс емітента

(044) 425-10-00, (044) 425-21-50.

1.6. Адреса сторінки  в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

https://zkr.com.ua/

1.7.Електорнна поштова адреса емітента

adalari@lk.kiev.ua

1.8. Дата вчинення події

«31»серпня 2018 року

1.9.Вид особливої інформації

Відомості  про  зміну  складу  посадових   осіб   емітента

II.Текст повідомлення:

2.1.«31»серпня 2018 р. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД «КУЗНЯ НА РИБАЛЬСЬКОМУ» отримало від акціонера Товариства  – ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ХЮНДАЙ МОТОР УКРАЇНА” (код за ЄДРПОУ: 33261252; місцезнаходження: Україна, 04080, м. Київ, вул. Новокостянтинівська, 1-А   письмове повідомлення про заміну члена Наглядової ради – представника даного акціонера.

Згідно даного повідомлення ПРИПИНЕНО ПОВНОВАЖЕННЯ наступного відкликаного акціонером члена Наглядової ради – представника акціонера:

  •  член Наглядової ради Товариства Цимбал Олександр Олексійович (Паспорт серії  СМ № 600521, виданий Кагарлицьким РВ ГУ МВС України в Київській області, 20.01.2004 р.), Цимбал Олександр Олексійович акціями Товариства не володіє.

Цимбала Олександра Олексійовича було обрано як уповноваженого представника  акціонера Товариства – ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ХЮНДАЙ МОТОР УКРАЇНА” (код за ЄДРПОУ: 33261252; місцезнаходження: Україна, 04080, м. Київ, вул. Новокостянтинівська, 1-А  ), яке володіє 25 203 шт. простих іменних акцій Товариства, загальною номінальною вартістю  1 234 947  грн. 00 коп., що становить 0,7347 %  від статутного капіталу Товариства.

Підстава такого рішення: повідомлення про заміну члена Наглядової ради – представника акціонера Товариства  – ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ХЮНДАЙ МОТОР УКРАЇНА” (код за ЄДРПОУ: 33261252; місцезнаходження: Україна, 04080, м. Київ, вул. Новокостянтинівська, 1-А. 

Обґрунтування змін  у  персональному складі посадових осіб: рішення акціонера Товариства – ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ХЮНДАЙ МОТОР УКРАЇНА” (код за ЄДРПОУ: 33261252; місцезнаходження: Україна, 04080, м. Київ, вул. Новокостянтинівська, 1-А про заміну уповноваженого представника – члена Наглядової ради-рішення акціонера.
Цимбал Олександр Олексійович  перебував  на даній посаді протягом одного року п’яти  місяців одного дня.
 Цимбал Олександр Олексійович  непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

2.2. «31»серпня 2018 р. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД «КУЗНЯ НА РИБАЛЬСЬКОМУ» отримало від акціонера Товариства  – ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ХЮНДАЙ МОТОР УКРАЇНА” (код за ЄДРПОУ: 33261252; місцезнаходження: Україна, 04080, м. Київ, вул. Новокостянтинівська, 1-А   письмове повідомлення про заміну члена Наглядової ради – представника даного акціонера.

Згідно даного повідомлення  НАБУВ ПОВНОВАЖЕНЬ наступний  новий член Наглядової ради – представник  акціонера:

  • член Наглядової ради Товариства Гладковський Ігор Олегович (Паспорт серії  ТТ № 222962, виданий Печерським РВ ГУ ДМС України в місті Києві, 30.05.2014 р.). обраний  терміном на один рік сім місяців. Підстава такого рішення: повідомлення про заміну члена Наглядової ради – представника акціонера Товариства  – ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ХЮНДАЙ МОТОР УКРАЇНА” (код за ЄДРПОУ: 33261252; місцезнаходження: Україна, 04080, м. Київ, вул. Новокостянтинівська, 1-А.

  Обґрунтування змін  у  персональному складі посадових осіб: рішення акціонера Товариства – ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ХЮНДАЙ МОТОР УКРАЇНА” (код за ЄДРПОУ: 33261252; місцезнаходження: Україна, 04080, м. Київ, вул. Новокостянтинівська, 1-А   про заміну уповноваженого представника – члена Наглядової ради. Інші посади, які особа обіймала   протягом останніх п’яти років: Генеральний директор ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ХЮНДАЙ МОТОР УКРАЇНА” (код за ЄДРПОУ: 33261252),  член Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «СОВА» (код за ЄДРПОУ: 34294419).

Гладковський Ігор Олегович є уповноваженим представником акціонера Товариства  – ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ХЮНДАЙ МОТОР УКРАЇНА” (код за ЄДРПОУ: 33261252; місцезнаходження: Україна, 04080, м. Київ, вул. Новокостянтинівська, 1-А ), яке володіє 25 203 шт. простих іменних акцій Товариства, загальною номінальною вартістю  1 234 947  грн. 00 коп., що становить 0,7347 %  від статутного капіталу Товариства.

Гладковський Ігор Олегович акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

 

IIII. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Найменування посади

 

 

 

Шандра Валерiй Олександрович

Голова правлiння

 

(підпис)

 

(ініціали та прізвище керівника)

31.08.2018

(дата)

назад
Замовити каталог