19.04.2016р. Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство «Завод «Ленiнська кузня»
2. Код за ЄДРПОУ 14312364
3. Місцезнаходження 04176, мiсто Київ, Електрикiв, 26
4. Міжміський код, телефон та факс 044-425-10-00 044-425-21-50
5. Електронна поштова адреса adalari@lk.kiev.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації http://lk.com.ua
7. Вид особливої інформації Зміна складу посадових осіб емітента

II. Текст повідомлення

Член Наглядової ради Товариства – Публiчне акцiонерне товариство „Закритий недиверсифiкований корпоративний iнвестицiйний фонд „Прайм Ессетс Кепiтал” (Свiдоцтво про державну реєстрацiю серiї АОО № 042703, дата проведення реєстрацiї: 30.06.2005 р.; номер запису про державну реєстрацiю: 1 071 102 0000 002771; мiсце проведення державної реєстрацiї: Подiльська районна у мiстi Києвi державна адмiнiстрацiя; код за ЄДРПОУ: 33549199; мiсцезнаходження: м. Київ, вул. Електрикiв, 29-А; володiє 82,5347 % статутного капiталу емiтента) – звiльнено.
Особа перебувала на посадi члена наглядової ради Товариства 9 рокiв.
Пiдстава такого рiшення: рiшення загальних зборiв акцiонерiв.
Член Наглядової ради Товариства – Публiчне акцiонерне товариство «Закритий недиверсифiкований корпоративний iнвестицiйний фонд «ВIК»
(Свiдоцтво про державну реєстрацiю серiї А01 № 602606, дата проведення реєстрацiї: 09.07.2007 р.; номер запису про державну реєстрацiю: 1 071 105 0004 023300; мiсце проведення державної реєстрацiї: Подiльська районна у мiстi Києвi державна адмiнiстрацiя; код за ЄДРПОУ: 34294509; мiсцезнаходження: Україна, 04176, м. Київ, вул. Електрикiв 29-а.; володiє 11,50 % статутного капiталу емiтента) – звiльнено. Особа перебувала на посадi члена наглядової ради Товариства 2 роки 1 мiсяць.
Пiдстава такого рiшення: рiшення загальних зборiв акцiонерiв.
Член наглядової ради Товариства – Полюга Свiтлана Леонiдiвна (паспорт серiї СН № 752704, виданий Шевченкiвським РУГУ МВС України в м. Києвi 19.02.98р.); володiє 0, 0018 % статутного капiталу емiтента – призначено, на перiод до наступних рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства. Перелiк посад, якi Полюга Свiтлана Леонiдiвна обiймала останнi 5 рокiв: спецiалiст вiддiлу маркетингу ПАТ „Завод „Ленiнська кузня”, заступник начальника вiддiлу маркетингу ПАТ „Завод „Ленiнська кузня”. Полюга Свiтлана Леонiдiвна непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Пiдстава такого рiшення: рiшення загальних зборiв акцiонерiв.
Член Наглядової ради Товариства – Порошенко Олексiй Iванович (паспорт серiї СН № 815898, виданий Печерським РУГУ МВС України в м.Києвi 22.05.1998р); володiє 0, 0431 % статутного капiталу емiтента – призначено на перiод до наступних рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
Порошенко Олексiй Iванович призначений на посаду як представник акцiонера Публiчне акцiонерне товариство „Закритий недиверсифiкований корпоративний iнвестицiйний фонд „Прайм Ессетс Кепiтал” (Свiдоцтво про державну реєстрацiю серiї АОО № 042703, дата проведення реєстрацiї: 30.06.2005 р.; номер запису про державну реєстрацiю: 1 071 102 0000 002771; мiсце проведення державної реєстрацiї: Подiльська районна у мiстi Києвi державна адмiнiстрацiя; код за ЄДРПОУ: 33549199; мiсцезнаходження: м. Київ, вул. Електрикiв, 29-А; володiє 82,5347 % статутного капiталу ПАТ «Завод «Ленiнська кузня»).
Перелiк посад, якi Порошенко Олексiй Iванович обiймав останнi 5 рокiв: член наглядової ради Публiчного акцiонерного товариства «Завод «Ленiнська кузня»; Голова Наглядової ради Публiчного акцiонерного товариства „Закритий недиверсифiкований корпоративний iнвестицiйний фонд „Прайм Ессетс Кепiтал”.
Порошенко Олексiй Iванович непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Пiдстава такого рiшення: рiшення загальних зборiв акцiонерiв.
Член Наглядової ради Товариства – Ганапольський Дмитро Олександрович (паспорт серiя СН № 749418, Радянським РУ ГУ МВС України в м. Києвi, 12.02.1998 р.); володiє 0, 0 % статутного капiталу емiтента – призначено на перiод до наступних рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
Ганапольський Дмитро Олександрович призначений на посаду як представник акцiонера Публiчне акцiонерне товариство «Закритий недиверсифiкований корпоративний iнвестицiйний фонд «ВIК» (Свiдоцтво про державну реєстрацiю серiї А01 № 602606, дата проведення реєстрацiї: 09.07.2007 р.; номер запису про державну реєстрацiю: 1 071 105 0004 023300; мiсце проведення державної реєстрацiї: Подiльська районна у мiстi Києвi державна адмiнiстрацiя; код за ЄДРПОУ: 34294509; мiсцезнаходження: Україна, 04176, м. Київ, вул. Електрикiв 29-а.; володiє 11,50 % статутного капiталу ПАТ «Завод «Ленiнська кузня»).
Перелiк посад, якi Ганапольський Дмитро Олександрович обiймав останнi 5 рокiв: директор КУА “Фьюжн Капiтал Партнерз”.
Ганапольський Дмитро Олександрович непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Пiдстава такого рiшення: рiшення загальних зборiв акцiонерiв.
член Наглядової ради Товариства – Цимбал Олександр Олексiйович (паспорт серiя СМ № 600521, виданий Кагарлицьким РВ ГУ МВС України в Київськiй областi, 20.01.2004 р.); володiє 0, 0 % статутного капiталу емiтента – призначено на перiод до наступних рiчних загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
Цимбал Олександр Олексiйович призначений на посаду як представник акцiонера Публiчне акцiонерне товариство «Закритий недиверсифiкований корпоративний iнвестицiйний фонд «СОВА» (Свiдоцтво про державну реєстрацiю серiї А01 № 602686, дата проведення реєстрацiї: 09.07.2007 р.; номер запису про державну реєстрацiю: 1 071 145 0005 023299; мiсце проведення
державної реєстрацiї: Подiльська районна у мiстi Києвi державна адмiнiстрацiя; код за ЄДРПОУ: 34294419; мiсцезнаходження: Україна, 04176, м. Київ, вул. Електрикiв 29-а.; володiє 0,7347 % статутного капiталу ПАТ «Завод «Ленiнська кузня»).
Перелiк посад, якi Цимбал Олександр Олексiйович обiймав останнi 5 рокiв: спецiалiст департаменту корпоративних прав та зв’язкiв з iнвесторами Корпорацiї “БОГДАН”.
Цимбал Олександр Олексiйович непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Пiдстава такого рiшення: рiшення загальних зборiв акцiонерiв.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Найменування посади

Шандра Валерiй Олександрович

Голова правлiння

(підпис)

(ініціали та прізвище керівника)

М.П.

19.04.2016

(дата)

назад
Замовити каталог