10.12.2018р. Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
 «ЗАВОД «КУЗНЯ НА РИБАЛЬСЬКОМУ»

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 

I.Загальні відомості:

1.1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД «КУЗНЯ НА РИБАЛЬСЬКОМУ»
1.2.Організаційно правова форма емітента Акціонерне товариство
1.3.Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 14312364
1.4.Мсіцезнаходження емітента 04176 місто Київ, вулиця Електриків, 26
1.5.Міжміський код, телефон та факс емітента (044) 425-10-00, (044) 425-21-50.
1.6. Адреса сторінки  в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації https://zkr.com.ua/
1.7.Електорнна поштова адреса емітента adalari@lk.kiev.ua
1.8. Дата вчинення події «10»грудня 2018 року  
1.9.Вид особливої інформації Відомості  про  зміну  складу  посадових   осіб   емітента

II.Текст повідомлення:

2.1. Позачерговими загальними зборами акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД «КУЗНЯ НА РИБАЛЬСЬКОМУ» 10 грудня 2018 р. прийнято рiшення про:

ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ:

Члена Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД «КУЗНЯ НА РИБАЛЬСЬКОМУ» Порошенка Олексiя Iвановича (Паспорт серiї СН № 815898, виданий Печерським РУГУ МВС України в м. Києвi 22.05.1998 р.). Порошенко О. I. володiє 1 480 шт. простих iменних акцiй Товариства, загальною номiнальною вартiстю 72 520 грн. 00 коп., що становить 0, 0431 % вiд статутного капiталу Товариства. Порошенка О. I. було обрано як уповноваженого представника акцiонера Товариства – ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ IНВЕСТИЦIНИЙ ФОНД «ПРАЙМ ЕССЕТС КЕПIТАЛ» (код за ЄДРПОУ: 33549199; мiсцезнаходження: м. Київ, вул. Електрикiв, 29-А), яке на теперiшнiй час акцiями Товариства не володiє.

Пiдстава такого рiшення: пропозицiя акцiонера, який володiє бiльш нiж 10 % у статутному капiталi Товариства. Обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: прийняття рiшення позачерговими загальними зборами акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД «КУЗНЯ НА РИБАЛЬСЬКОМУ». Особа перебувала на данiй посадi протягом 1 року 8 мiсяцiв 11 днiв. Порошенко О. I. непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

2.2. Позачерговими загальними зборами акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД «КУЗНЯ НА РИБАЛЬСЬКОМУ» 10 грудня 2018 р. прийнято рiшення про:

ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ:

Члена Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД «КУЗНЯ НА РИБАЛЬСЬКОМУ» Полюги Свiтлани Леонiдiвни (Паспорт серiї СН № 752704, виданий Шевченкiвським РУГУ МВС України в м. Києвi 19.02.1998 р.). Полюга С. Л. володiє 63 шт. простих iменних акцiй Товариства, загальною номiнальною вартiстю 3 087 грн. 00 коп., що становить 0, 001836 % вiд статутного капiталу Товариства. Пiдстава такого рiшення: пропозицiя акцiонера, який володiє бiльш нiж 10 % у статутному капiталi Товариства. Обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: прийняття рiшення позачерговими загальними зборами акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД «КУЗНЯ НА РИБАЛЬСЬКОМУ». Особа перебувала на данiй посадi протягом 1 року 8 мiсяцiв 11 днiв. Полюга С. Л. непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

2.3. Позачерговими загальними зборами акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД «КУЗНЯ НА РИБАЛЬСЬКОМУ» 10 грудня 2018 р. прийнято рiшення про:

ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ:

Члена Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД «КУЗНЯ НА РИБАЛЬСЬКОМУ» Ярматової Лариси Вiталiївни (паспорт серiї СН № 036219, виданий Подiльським РУГУ МВС України в м. Києвi 11.01.1995р.). Ярматова Л. В. володiє 63 шт. простих iменних акцiй Товариства, загальною номiнальною вартiстю 3 087 грн. 00 коп., що становить 0, 001836 % вiд статутного капiталу Товариства. Пiдстава такого рiшення: пропозицiя акцiонера, який володiє бiльш нiж 10 % у статутному капiталi Товариства. Обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: прийняття рiшення позачерговими загальними зборами акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД «КУЗНЯ НА РИБАЛЬСЬКОМУ». Особа перебувала на данiй посадi протягом 1 року 8 мiсяцiв 11 днiв. Ярматова Л. В. непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

2.4. Позачерговими загальними зборами акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД «КУЗНЯ НА РИБАЛЬСЬКОМУ» 10 грудня 2018 р. прийнято рiшення про:

ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ:

Члена Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД «КУЗНЯ НА РИБАЛЬСЬКОМУ» Ганапольського Дмитра Олександровича (паспорт серiї СН № 749418, Радянським РУ ГУ МВС України в м. Києвi, 12.02.1998 р.). Ганапольський Д. О. акцiями Товариства не володiє. Ганапольського Д. О. було обрано як уповноваженого представника акцiонера Товариства – ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД «ВIК» (код за ЄДРПОУ: 34294509; мiсцезнаходження: Україна, 04176, м. Київ, вул. Електрикiв 29-а), яке на теперiшнiй час акцiями Товариства не володiє.

Пiдстава такого рiшення: пропозицiя акцiонера, який володiє бiльш нiж 10 % у статутному капiталi Товариства. Обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: прийняття рiшення позачерговими загальними зборами акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД «КУЗНЯ НА РИБАЛЬСЬКОМУ». Особа перебувала на данiй посадi протягом 1 року 6 мiсяцiв 26 днiв. Ганапольський Д. О. непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

2.5. Позачерговими загальними зборами акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД «КУЗНЯ НА РИБАЛЬСЬКОМУ» 10 грудня 2018 р. прийнято рiшення про:

ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ:

Члена Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД «КУЗНЯ НА РИБАЛЬСЬКОМУ» Лопушенко Антона Миколайовича (паспорт серiї МЕ № 969301, виданий Дарницьким РУ ГУ МВС України в мiстi Києвi 05.12.2009 р.) Лопушенко А. М. акцiями Товариства не володiє. Лопушенко А. М. був обраний як уповноважений представник акцiонера ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ “ХЮНДАЙ МОТОР УКРАЇНА” (код за ЄДРПОУ: 33261252; мiсцезнаходження: Україна, 04080, м. Київ, вул. Новокостянтинiвська, 1-А, яке володiє 25 203 шт. простих iменних акцiй Товариства, загальною номiнальною вартiстю 1 234 947 грн. 00 коп., що становить 0,7347 % вiд статутного капiталу Товариства.

Пiдстава такого рiшення: пропозицiя акцiонера, який володiє бiльш нiж 10 % у статутному капiталi Товариства. Обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: прийняття рiшення позачерговими загальними зборами акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД «КУЗНЯ НА РИБАЛЬСЬКОМУ». Особа перебувала на данiй посадi протягом 2 мiсяцiв 23 днiв. Лопушенко А. М. непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

2.6. Позачерговими загальними зборами акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД «КУЗНЯ НА РИБАЛЬСЬКОМУ» 10 грудня 2018 р. прийнято рiшення про:

ОБРАННЯ:

члена Наглядової ради Товариства Полюги Свiтлани Леонiдiвни (Паспорт серiї СН № 752704, виданий Шевченкiвським РУГУ МВС України в м. Києвi 19.02.1998 р.), обрана термiном на 3 (три) роки.

Пiдстава такого рiшення: пропозицiя акцiонера, який володiє бiльш нiж 10 % у статутному капiталi Товариства. Обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: прийняття рiшення позачерговими загальними зборами акцiонерiв Товариства.

Iншi посади, якi Полюга С. Л. обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: спецiалiст вiддiлу маркетингу ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД «КУЗНЯ НА РИБАЛЬСЬКОМУ», заступник начальника вiддiлу маркетингу ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД «КУЗНЯ НА РИБАЛЬСЬКОМУ».

Полюга С. Л. володiє 63 шт. простих iменних акцiй Товариства, загальною номiнальною вартiстю 3 087 грн. 00 коп., що становить 0, 001836 % вiд статутного капiталу Товариства.

Полюга С. Л. непогашеної (незнятої) судимості не має; заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю не має.

2.7. Позачерговими загальними зборами акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД «КУЗНЯ НА РИБАЛЬСЬКОМУ» 10 грудня 2018 р. прийнято рiшення про:

ОБРАННЯ:

члена Наглядової ради Товариства Ярматової Лариси Вiталiївни (паспорт серiї СН № 036219, виданий Подiльським РУГУ МВС України в м. Києвi 11.01.1995р.), обрана термiном на 3 (три) роки.

Пiдстава такого рiшення: пропозицiя акцiонера, який володiє бiльш нiж 10 % у статутному капiталi Товариства. Обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: прийняття рiшення позачерговими загальними зборами акцiонерiв Товариства.

 Iншi посади, якi Ярматова Л. В. обiймала протягом останнiх п’яти рокiв: Начальник фiнансово-аналiтичного вiддiлу ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД «КУЗНЯ НА РИБАЛЬСЬКОМУ».

Ярматова Л. В. володiє 63 шт. простих iменних акцiй Товариства, загальною номiнальною вартiстю 3 087 грн. 00 коп., що становить 0, 001836 % вiд статутного капiталу Товариства.

 Ярматова Л. В. непогашеної (незнятої) судимості не має; заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю не має.

2.8.  Позачерговими загальними зборами акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД «КУЗНЯ НА РИБАЛЬСЬКОМУ» 10 грудня 2018 р. прийнято рiшення про:

ОБРАННЯ:

члена Наглядової ради Товариства Білонога Олексія Вікторовича (паспорт серії СВ 692843, виданий Хортицьким РВ УМВС України в Запорізькій обл. 09.07.2002 p.) Білоног О. В. акціями Товариства  не володіє;  обраний термiном на 3 (три) роки.

Білонога  Олексія Вікторовича було обрано як уповноваженого представника акцiонера Товариства – ЕВIНЗ ЛIМIТЕД (ЕWINS LIМIТЕD) (компанiї, що створена та дiє за законодавством республiки Кiпр, реєстрацiйний номер НЕ389225, адреса реєстрацiї: Дiагору 4, КЕРМIА ХАУС, 5й поверх, Квартира/Офiс 502, 1097, Нiкосiя, Кiпр), яка володіє 3 225 723 шт., простих iменних акцiй Товариства). 

Пiдстава такого рiшення: пропозицiя акцiонера, який володiє бiльш нiж 10 % у статутному капiталi Товариства. Обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: прийняття рiшення позачерговими загальними зборами акцiонерiв Товариства.

Iншi посади, якi  Білоног О. В.  обiймав протягом останнiх п’яти рокiв: Директор з юридичних питань ТОВ «Група ТАС».

Білоног О. В. непогашеної (незнятої) судимості не має; заборони обіймати певні посади та/або займатись певною діяльністю не має.

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

 

2. Найменування посади

 

 

Голова правлiння

Шандра Валерiй Олександрович

 

 

 

(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
       
10.12.2018
назад
Замовити каталог