30 березня 2017р. Річні загальні збори акціонерів

Шановні акціонери!
Повідомлення  про проведення річних  (чергових) загальних зборів  акціонерів
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД «ЛЕНІНСЬКА КУЗНЯ»
(далі – Товариство)

 • Повне найменування та місцезнаходження товариства:  ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД «ЛЕНІНСЬКА КУЗНЯ»; 04176,  м. Київ, вул. Електриків, 26.
 • Дата,  час та місце (із зазначенням номера кімнати,  офісу  або  залу,  куди  мають  прибути  акціонери)  проведення загальних  зборів:  30 березня  2017  р. о  13.00 годині  за адресою  м. Київ, вул. Електриків, 26, будинок Культури, актова зала № 1.
 • Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для  участі у загальних зборах:  з  11.30 до  12.50  в день та за місцем  проведення загальних зборів.
 • Дата  складення  переліку  акціонерів,  які мають право на участь у загальних зборах:
 • станом на 24:00 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24:00 годину 24  березня 2017 року.
 • Адреса  власного веб-сайту, на якому розміщена інформація  з  проектом  рішень  щодо кожного  з питань, включених до проекту  порядку денного: http://lk.com.ua/

Перелік питань разом з проектом рішень
(крім кумулятивного голосування) 
щодо  кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

 1. Розгляд  питання про обрання Лічильної комісії загальних зборів акціонерів.

Проект рішення.
Обрати Лічильну комісію загальних зборів у наступному персональному складі:

 • Мурашко О.А. – Голова Лічильної комісії.
 • Блажко Л.А. – член Лічильної комісії.
 • Лекарь М.А. – член Лічильної комісії.

Підрахунок голосів за результатами голосування з даного питання здійснює тимчасова лічильна комісія, яка сформована відповідно до рішення Наглядової ради Товариства.

 1. Розгляд питання  про обрання  Голови та Секретаря  загальних зборів акціонерів. Про надання повноважень Голові та Секретарю  загальних зборів підписати протокол річних загальних зборів акціонерів та усі необхідні додатки до нього.

Проект рішення.
Обрати Головою загальних зборів  Бліндара  П. І.
Обрати Секретарем загальних зборів Пастуха  Д. М.
Надати повноваження Голові загальних зборів Бліндару П. І. та Секретарю  загальних зборів Пастуху Д. М.  підписати протокол річних загальних зборів акціонерів та усі необхідні додатки до нього.

 1. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.

Проект рішення.
Голосування з усіх питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування, виданих учасникам зборів під час реєстрації. Для доповідей з кожного питання порядку денного надавати до 15-ти хвилин на одну особу, для виступів – до 5-ти хвилин на особу, для повторних виступів – до 3-х хвилин на особу.

 1. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

Проект рішення.
Затвердити порядок засвідчення бюлетенів для голосування, визначений рішенням Наглядової ради при підготовці до зборів, а саме:
кожний бюлетень (кожна сторінка бюлетеня) для голосування на загальних зборах акціонерів (в тому числі  бюлетені для кумулятивного голосування) засвідчується головою (членом) реєстраційної комісії на кожній сторінці шляхом проставляння підпису в нижній частині аркуша або у відведеному формою бюлетеня місці, під час реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах та видачі їм бюлетеня.

 1. Звіт Наглядової ради про результати діяльності  за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

Проект рішення.
Звіт Наглядової ради про результати діяльності за 2016 рік затвердити.

 1. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.

Проект рішення.
Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік затвердити.

 1. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії за 2016 рік. Затвердження висновку Ревізійної комісії за підсумками перевірки діяльності Товариства за 2016 рік.

Проект рішення.
Звіт  Ревізійної комісії за 2016 рік затвердити. Висновок Ревізійної комісії за підсумками перевірки діяльності Товариства за 2016 рік затвердити.

 1. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2016 рік.

Проект рішення.
Річний  звіт  (річну  фінансову звітність) Товариства за 2016 рік затвердити.

 1. Визначення порядку розподілу прибутку Товариства за 2016 рік.

Проект рішення.
Чистий прибуток, отриманий Товариством у 2016 р., розподілити наступним чином:
100 % чистого  прибутку, отриманого  Товариством  у 2016   р.,  у розмірі  8 498 тис. грн.,  залишити у розпорядженні Товариства.
Дивіденди не нараховувати та не сплачувати.

 1. Прийняття рішення  про зміну типу  акціонерного Товариства з  Публічного акціонерного товариства на Приватне акціонерне товариство. 

Проект рішення:
Змінити тип  акціонерного Товариства з  Публічного акціонерного товариства на Приватне акціонерне товариство.  

 1. Прийняття рішення про зміну найменування Товариства.

Проект рішення.
Змінити   найменування  Товариства з   ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД «ЛЕНІНСЬКА КУЗНЯ»  на   Приватне  АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  «Завод «ЛАТНА кузня»,          Приватне АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  «Завод «ЛАТНА кузня   є повним правонаступником усіх прав та обов’язків  ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД «ЛЕНІНСЬКА КУЗНЯ».

 1. Розгляд питання про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції  та про затвердження  нової редакції Статуту Товариства. Визначення  особи, уповноваженої на підписання Статуту Товариства в новій редакції та визначення особи, уповноваженої здійснити всі дії, необхідні для державної реєстрації Статуту Товариства в  новій  редакції.

Проект рішення.
Внести зміни та доповнення до Статуту  Товариства шляхом його викладення у новій редакції, затвердити нову редакцію Статуту     ПриватнОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  «Завод «ЛАТНА кузня».
Уповноважити Голову Правління Товариства Шандру В. О.  підписати нову редакцію Статуту ПриватнОГО АКЦІОНЕРНого ТОВАРИСТВА «ЗАВОД «Латна КУЗНЯ» таздійснити особисто,  або через уповноважену ним особу, всі необхідні дії щодо державної реєстрації нової редакції статуту.

 1. Розгляд питання про внесення змін та доповнень  до внутрішніх положень Товариства   про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію   шляхом їх  викладення у нових редакціях.

Проект рішення.
Внести зміни та доповнення  до внутрішніх положень Товариства   про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію   шляхом їх  викладення у нових редакціях. Затвердити нові редакції наступних  внутрішніх положень ПРИВАТНОГО  АКЦІОНЕРНОГО  ТОВАРИСТВА «Завод «ЛАТНА кузня» : Положення про Загальні збори акціонерів, Положення про Наглядову раду, Положення про Правління, Положення про Ревізійну комісію.

 1. Розгляд питання про зміну найменувань  дочірніх підприємств Товариства.

Проект рішення.

 • Змінити найменування дочірнього підприємства – з  ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО «МЕДИЧНО-САНІТАРНА ЧАСТИНА» ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД «ЛЕНІНСЬКА КУЗНЯ» на найменування ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО «МЕДИЧНО-САНІТАРНА ЧАСТИНА» ПРИВАТНОГО  АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  «Завод «ЛАТНА кузня».
 • Змінити найменування дочірнього підприємства – з  ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО «БУДИНОК КУЛЬТУРИ» ВАТ «ЗАВОД «ЛЕНІНСЬКА КУЗНЯ» на найменування ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО «БУДИНОК КУЛЬТУРИ»  ПРИВАТНОГО  АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  «Завод «ЛАТНА кузня».
 • Змінити найменування дочірнього підприємства – з ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО  «ЛК-Металургія» АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  «ЗАВОД «ЛЕНІНСЬКА КУЗНЯ» на  найменування ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО  «ЛК-Металургія»  ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  «Завод «ЛАТНА кузня».
 • Змінити найменування дочірнього підприємства – з ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ «ПАРУС» АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  «ЗАВОД «ЛЕНІНСЬКА КУЗНЯ» на найменування ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ «ПАРУС»  ПРИВАТНОГО  АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  «Завод «ЛАТНА кузня».
 • Змінити найменування дочірнього підприємства – з  ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО „ЖИТЛОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНА КОНТОРА-ЛК”ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  «ЗАВОД «ЛЕНІНСЬКА КУЗНЯ»  на  найменування ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО «ЖИТЛОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНА КОНТОРА-ЛК»  ПРИВАТНОГО  АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  «Завод «ЛАТНА кузня».
 1. Розгляд питання про внесення змін та доповнень до Статутів дочірніх підприємств Товариства, шляхом їх  викладення у нових редакціях.

Проект рішення.
Відповідно до прийнятих рішень Загальними зборами  акціонерів Товариства щодо зміни найменувань дочірніх підприємств Товариства, внести відповідні зміни, доповнення до Статутів  дочірніх   підприємств  Товариства шляхом їх викладення у нових редакціях  та затвердити нові редакції  Статутів  наступних дочірніх підприємств:

 • ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА «МЕДИЧНО-САНІТАРНА ЧАСТИНА» ПРИВАТНОГО  АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  «Завод «ЛАТНА кузня».
 • ДОЧІРНЬОГО  ПІДПРИЄМСТВА «БУДИНОК КУЛЬТУРИ»  ПРИВАТНОГО  АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  «Завод «ЛАТНА кузня».
 • ДОЧІРНЬОГО  ПІДПРИЄМСТВА  «ЛК-Металургія»  ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  «Завод «ЛАТНА кузня».
 • ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА ГРОМАДСЬКОГО ХАРЧУВАННЯ «ПАРУС»  ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  «ЗАВОД «ЛАТНА КУЗНЯ».
 • ДОЧІРНЬОГО  ПІДПРИЄМСТВА «ЖИТЛОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНА КОНТОРА-ЛК»  ПРИВАТНОГО  АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  «Завод «ЛАТНА кузня».

Уповноважити Голову Правління Товариства Шандру В. О.  підписати нові редакції Статутів Дочірніх підприємств ПриватнОГО АКЦІОНЕРНого ТОВАРИСТВА «ЗАВОД «Латна КУЗНЯ».
Уповноважити директорів дочірніх підприємств, особисто, або через уповноважених ними осіб, здійснити всі необхідні дії щодо державної реєстрації  нових редакцій статутів.

 1. Розгляд питання  про  припинення  повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення.
Припинити повноваження наступного персонального складу Наглядової ради Товариства:

 • Полюга Світлана Леонідівна (акціонер Товариства) – член Наглядової ради Товариства.
 • Ярматова Лариса Віталіївна (акціонер Товариства)  – член Наглядової ради Товариства.
 • Порошенко Олексій Іванович (уповноважений представник акціонера Товариства ПАТ «ЗНКІФ «ПРАЙМ ЕССЕТС КЕПІТАЛ») –  член Наглядової ради Товариства.
 • Ганапольський Дмитро Олександрович (уповноважений представник акціонера Товариства ПАТ «ЗНКІФ «ВІК») – член Наглядової ради Товариства.
 • Цимбал Олександр Олексійович (уповноважений представник акціонера Товариства  ПАТ «ЗНКІФ «СОВА») – член Наглядової  ради Товариства.
 1. Розгляд питання про обрання  членів Наглядової ради Товариства.

Члени Наглядової ради Товариства обираються шляхом кумулятивного голосування.

 1. Затвердження умов  цивільно – правових  або трудових договорів, що укладатимуться  з членами Наглядової ради   Товариства,  встановлення розміру  їх винагороди, обрання особи,  яка уповноважується  на підписання цивільно-правових  договорів  з членами   Наглядової ради  Товариства.

Проект рішення.
Затвердити умови безоплатних  цивільно – правових договорів, що  укладатимуться  з членами Наглядової ради   Товариства, уповноважити Голову Правління Товариства  підписати  зазначені цивільно – правові договори з членами Наглядової ради Товариства.

 1. Розгляд питання  про   припинення  повноважень членів  Ревізійної комісії  Товариства.

Проект рішення.
Припинити повноваження наступного персонального складу  Ревізійної комісії  Товариства:
1. Бергер Світлана Іванівна  (акціонер Товариства)  – Голова Ревізійної комісії.
2. Калініченко Євген Петрович (акціонер Товариства) – член Ревізійної комісії.
3. Бондаренко Тамара Євгенівна   (акціонер Товариства) – член Ревізійної комісії.

 1. Розгляд питання про обрання  членів Ревізійної комісії Товариства.

Члени  Ревізійної комісії Товариства обираються шляхом кумулятивного голосування.

 1. Затвердження умов  цивільно – правових  або трудових договорів, що укладатимуться  з членами Ревізійної комісії  Товариства,  встановлення розміру  їх винагороди, обрання особи,  яка уповноважується  на підписання цивільно-правових  договорів  з членами   Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення.
Затвердити умови безоплатних  цивільно – правових договорів, що  укладатимуться  з членами  Ревізійної комісії   Товариства, уповноважити Голову Правління Товариства  підписати  зазначені цивільно – правові договори з членами  Ревізійної комісії  Товариства.

 1. Розгляд питання  про  попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися  Товариством протягом не більш як одного  року  з дати прийняття такого рішення.

Проект рішення.
Надати попередню згоду  на вчинення  Товариством  у ході  його поточної господарської діяльності  значних правочинів, які можуть вчинятись  Товариством  протягом не більш  як одного року з дати прийняття такого рішення  (з дня проведення даних  річних  загальних зборів акціонерів), предметом яких може бути майно, роботи,  послуги та інше (за виключенням кредитних договорів, договорів позики, договорів іпотеки, договорів поруки, та договорів з відчуження нерухомого майна Товариства) з граничною вартістю у національній валюті України до  5 000 000 000  (п’ять мільярдів) грн. 00 коп. Уповноважити Голову Правління Товариства на підписання вищезазначених правочинів.

 1. Про схвалення та затвердження  вчинення Товариством значних   правочинів.

Проект рішення.
Схвалити   та   затвердити   Контракт № 247/1/16/34  від  13.04.2016  року,  укладений    Товариством    з  Міністерством оборони України.

 

 • Порядок ознайомлення акціонерів  з  матеріалами,  з  якими  вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: 

Ознайомитись з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних  загальних зборів акціонерів Товариства, акціонери можуть за місцезнаходженням Товариства  за адресою:   м. Київ, вул. Електриків, 26, приймальна Правління (кімната № 1) щоденно  у робочі дні  з 10-00 до 13-00, а в день проведення річних  загальних зборів за місцем їх проведення за адресою:  м. Київ, вул. Електриків, 26, будинок Культури, актова зала № 1.
Пропозиції  до порядку денного річних  загальних зборів подаються акціонерами в письмовому вигляді у відповідності до вимог ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства».
Особа відповідальна за порядок  ознайомлення  акціонерів з документами:   Головко І. І.
Для участі у  річних  загальних зборах акціонерів Товариства при собі необхідно мати:

 • Паспорт або документ, що його заміняє;
 • Представникам акціонерів та юридичним особам – доручення, оформлене згідно з чинним законодавством України та документ, що посвідчує особу представника.

За  інформацією та довідками  звертатися за телефоном: 425-10-00

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства
(тис. грн.)*
Найменування показника

Період

Звітний
2016  р.

Попередній
2015   р.

Усього активів 1024518 610094
Основні засоби 260548 241498
Довгострокові фінансові інвестиції 22192 22192
Запаси 257643 144794
Сумарна дебіторська заборгованість 163074 126993
Грошові кошти та їх еквіваленти 283552 40481
Нерозподілений прибуток -39441 -45708
Власний капітал 162981 156714
Статутний капітал 168087 168087
Довгострокові зобов’язання 109077 110806
Поточні зобов’язання 752460 342574
Чистий прибуток (збиток) 8498 -5535
Середньорічна кількість акцій (шт.) 3430354 3430354
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 447 378

Наглядова рада
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД «ЛЕНІНСЬКА КУЗНЯ»

назад
Замовити каталог