19 квітня 2016р. Річні загальні збори акціонерів

Публічне акціонерне товариство «Завод «Ленінська кузня»
(далі – «Товариство»)
повідомляє, що 19 квітня 2016   року о 13.00
за адресою: м. Київ, вул. Електриків, 26, будинок Культури (актова зала),
відбудуться річні загальні збори акціонерів

Порядок денний
(перелік питань, що виносяться  на голосування):

 1. Розгляд процедурного питання про обрання Лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
 2. Розгляд процедурного питання про обрання Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів.
 3. Розгляд процедурного питання про затвердження Регламенту проведення загальних зборів акціонерів.
 4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2015 р. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту.
 5. Звіт Ревізійної комісії за 2015 р. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту.
 6. Розгляд питання про відкликання членів Наглядової ради Товариства.
 7. Розгляд питання про обрання членів Наглядової ради Товариства. Затвердження умов цивільно – правових або трудових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства , встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.
 8. Розгляд питання про відкликання Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
 9. Розгляд питання про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
 10. Прийняття рішення про відчуження майна Товариства.
 11. Прийняття рішення про вчинення значних правочинів, коли ринкова вартість майна, робіт, послуг, що є предметом таких правочинів, перевищують 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.
 12. Прийняття рішення про затвердження укладених договорів /угод/ Товариства.
 13. Розгляд питання про зміну найменування Товариства.
 14. Розгляд питання про внесення змін (прийняття нової редакції) до Статуту Товариства.
 15. Розгляд питання про внесення змін (прийняття нової редакції) до внутрішніх документів Товариства.
 16. Прийняття рішення про зміну найменування дочірніх підприємств.
 17. Прийняття рішення про внесення змін та доповнень до Статутів дочірніх підприємств Товариства.
 18. Розгляд питання про затвердження річного звіту Товариства за 2015 р. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту.Затвердження результатів діяльності, річної фінансової звітності Товариства за 2015 р., визначення порядку розподілу прибутку за 2015 р., затвердження розміру річних дивідендів. Затвердження фінансового плану на 2016 р.
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства
(тис. грн.)*
Найменування показника період
звітний попередній
Усього активів 610094 706320
Основні засоби 241498 235402
Довгострокові фінансові інвестиції 22192 20870
Запаси 144794 202442
Сумарна дебіторська заборгованість 122021 177639
Грошові кошти та їх еквіваленти 40481 30298
Нерозподілений прибуток -5535 -39398
Власний капітал 156714 163024
Статутний капітал 168087 168087
Довгострокові зобов’язання 110806 73790
Поточні зобов’язання 342574 469506
Чистий прибуток (збиток) -5535 -33439
Середньорічна кількість акцій (шт.) 3430354 3430354
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом
періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 378 324

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 14 квітня 2016 р.

Реєстрація учасників відбудеться в день та за місцем проведення зборів 19 квітня 2016 року з 11.30 до 12.50. Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, представникам акціонерів – паспорт і доручення, оформлене згідно з чинним законодавством України.

Акціонери Товариства можуть ознайомитись з матеріалами, щодо питань порядку річних загальних зборів акціонерів у робочі дні з 10.00 до 13.00 за місцезнаходженням Товариства: Україна, 04176, м. Київ, вул. Електриків, 26, приймальна Правління.

За інформацією та довідками звертатися за телефоном: 425-10-00

Наглядова рада ПАТ «ЗЛК»

назад
Замовити каталог