16 квітня 2015р. Річні загальні збори акціонерів

Публічне акціонерне товариство «Завод «Ленінська кузня»
(далі – «Товариство»)
повідомляє, що 16 квітня 2015   року о 13.00
за адресою: м. Київ, вул. Електриків, 26, будинок Культури (актова зала),
відбудуться річні загальні збори акціонерів

Порядок денний
(перелік питань, що виносяться  на голосування):

 1. Розгляд процедурного питання про обрання Лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
 2. Розгляд процедурного питання про обрання Голови та Секретаря загальних зборів акціонерів.
 3. Розгляд процедурного питання про затвердження Регламенту проведення загальних зборів акціонерів.
 4. Розгляд питання про затвердження річного звіту Товариства за 2014 р. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту.
 5. Звіт Наглядової ради Товариства за 2014 р. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту.
 6. Звіт Правління Товариства за 2014 р. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту.
 7. Звіт Ревізійної комісії за 2014 р. Затвердження висновків Ревізійної комісії по звітах та балансу Товариства за 2014 р. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту.
 8. Затвердження результатів діяльності, річної фінансової звітності Товариства за 2014 р., визначення порядку розподілу прибутку за 2014 р., затвердження розміру річних дивідендів. Затвердження фінансового плану на 2015 р.
 9. Розгляд питання про відкликання членів Наглядової ради Товариства.
 10. Розгляд питання про обрання членів Наглядової ради Товариства. Затвердження умов цивільно – правових або трудових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.
 11. Розгляд питання про відкликання Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.
 12. Розгляд питання про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
 13. Прийняття рішення про відчуження майна Товариства
 14. Прийняття рішення про вчинення значних правочинів, коли ринкова вартість майна, робіт, послуг, що є предметом таких правочинів, перевищують 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.
 15. Прийняття рішення про вчинення договорів /угод/
 16. Прийняття рішення про затвердження укладених договорів /угод/ Товариства
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства
(тис. грн.)*
Найменування показника період
звітний попередній
Усього активів 706320 418075
Основні засоби 235402 46967
Довгострокові фінансові інвестиції 20870 20920
Запаси 202442 134858
Сумарна дебіторська заборгованість 177639 177289
Грошові кошти та їх еквіваленти 30298 2409
Нерозподілений прибуток -39398 -6308
Власний капітал 163024 169506
Статутний капітал 168087 168087
Довгострокові зобов’язання 73790 12666
Поточні зобов’язання 469506 235903
Чистий прибуток (збиток) -33439 -4864
Середньорічна кількість акцій (шт.) 3430354 3430354
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом
періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 324 326

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 13 квітня 2015 р.

Реєстрація учасників відбудеться в день та за місцем проведення зборів з 11.30 до 12.50. Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, представникам акціонерів – паспорт і доручення, оформлене згідно з чинним законодавством України.

Акціонери Товариства можуть ознайомитись з матеріалами, щодо питань порядку річних загальних зборів акціонерів у робочі дні з 10.00 до 13.00 за місцезнаходженням Товариства: Україна, 04176, м. Київ, вул. Електриків, 26, приймальна Правління.

За інформацією та довідками звертатися за телефоном: 425-10-00

Наглядова рада ПАТ «ЗЛК»

назад
Замовити каталог