22 квітня 2020р. Річні загальні збори акціонерів

Шановні акціонери!

Приватного акціонерного товариства «Завод «Кузня на Рибальському»

(далі – Товариство)

 • Повне найменування та місцезнаходження товариства:  Приватне акціонерне товариство «Завод «Кузня на РибальсЬкому»; 04176,  м. Київ, вул. Електриків, 26.
 • Дата,  час та місце (із зазначенням номера кімнати,  офісу  або  залу,  куди  мають  прибути  акціонери)  проведення загальних  зборів:  22 квітня  2020  р. о  13.00 годині  за адресою  м. Київ, вул. Електриків, 26, будинок Культури, актова зала № 1.
 • Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для  участі у загальних зборах:  з  11.30 до  12.50  в день та за місцем  проведення загальних зборів.
 • Дата  складення  переліку  акціонерів,  які мають право на участь у загальних зборах:

станом на 24:00 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24:00 годину 17 квітня 2020 року.

 • Адреса  власного веб-сайту, на якому розміщена інформація  з  проектом  рішень  щодо кожного  з питань, включених до проекту  порядку денного: https://zkr.com.ua

Перелік питань разом з проектом рішень

щодо  кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

 1. Розгляд  питання про обрання Лічильної комісії загальних зборів акціонерів.

Проект рішення.

Обрати Лічильну комісію загальних зборів у наступному персональному складі:

 • Царікова О.І. – Голова Лічильної комісії.
 • Мурашко О.А. – член Лічильної комісії.
 • Лекарь М.А. – член Лічильної комісії.

Підрахунок голосів за результатами голосування з даного питання здійснює тимчасова лічильна комісія, яка сформована відповідно до рішення Наглядової ради Товариства.

2. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.

Проект рішення.

Голосування з усіх питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування, виданих учасникам зборів під час реєстрації. Для доповідей з кожного питання порядку денного надавати до 15-ти хвилин на одну особу, для виступів – до 5-ти хвилин на особу, для повторних виступів – до 3-х хвилин на особу.

3. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

Проект рішення.

Затвердити порядок засвідчення бюлетенів для голосування, визначений рішенням Наглядової ради при підготовці до зборів, а саме:

кожний бюлетень (кожна сторінка бюлетеня) для голосування на загальних зборах акціонерів (в тому числі  бюлетені для кумулятивного голосування) засвідчується головою (членом) реєстраційної комісії на кожній сторінці шляхом проставляння підпису в нижній частині аркуша або у відведеному формою бюлетеня місці, під час реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах та видачі їм бюлетеня.

4. Звіт Наглядової ради про результати діяльності  за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

Проект рішення.

Звіт Наглядової ради про результати діяльності за 2019 рік затвердити.

5.Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.

Проект рішення.

Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік затвердити.

6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії за 2019 рік. Затвердження висновку Ревізійної комісії за підсумками перевірки діяльності Товариства за 2019 рік.

Проект рішення.

Звіт  Ревізійної комісії за 2019 рік затвердити. Висновок Ревізійної комісії за підсумками перевірки діяльності Товариства за 2019рік затвердити.

7. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2019 рік.

Проект рішення.

Річний  звіт  (річну  фінансову звітність) Товариства за 2019 рік затвердити.

8. Розгляд питання  про  попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів (змін до них), які можуть вчинятися  Товариством протягом не більш як одного  року  з дати прийняття такого рішення.

Проект рішення .

Надати попередню згоду  на вчинення  Товариством  у ході  його поточної господарської діяльності  значних правочинів, які можуть вчинятись  Товариством  протягом не більш  як одного року з дати прийняття такого рішення  (з дня проведення даних  річних  загальних зборів акціонерів), предметом яких може бути майно, роботи,  послуги та інше  з граничною вартістю у національній валюті України до  5 000 000 000  (п’ять мільярдів) грн. 00 коп, а також надати попередню згоду  на укладання   Товариством  у ході  його поточної господарської діяльності будь-яких  додаткових угод до раніш укладених Товариством   значних правочинів. Уповноважити Голову Правління Товариства на підписання вищезазначених правочинів та змін до таких правочинів.

Попередня згода є чинною при умові попереднього погодження зазначених вище правочинів Наглядовою радою товариства.

9. Розгляд питання про затвердження аудиторського висновку  за 2019 рік. Затвердження аудиторського  висновку за підсумками перевірки діяльності Товариства за 2019 рік.

Проект рішення:

Аудиторський висновок  за  підсумками перевірки діяльності Товариства за 2019 рік затвердити.

10.Визначення порядку розподілу прибутку Товариства за 2019 рік.

Проект рішення.

В зв’язку з тим що результатом діяльності товариства є чистий  збиток, у розмірі  -66446тис. грн.,  отриманий Товариством у 2019 р., -дивіденди не нараховувати та не сплачувати.

 • Порядок ознайомлення акціонерів  з  матеріалами,  з  якими  вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: 

Ознайомитись з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного чергових  загальних зборів акціонерів Товариства, акціонери можуть за місцезнаходженням Товариства  за адресою:   м. Київ, вул. Електриків, 26, приймальна Правління (кімната № 1) щоденно  у робочі дні  з 10-00 до 13-00, а в день проведення р чергових  загальних зборів за місцем їх проведення за адресою:  м. Київ, вул. Електриків, 26, будинок Культури, актова зала № 1.

 Пропозиції  до порядку денного чергових  загальних зборів подаються акціонерами в письмовому вигляді у відповідності до вимог ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства».

Особа відповідальна за порядок  ознайомлення  акціонерів з документами:   Головко І. І.

 Для участі у  чергових  загальних зборах акціонерів Товариства при собі необхідно мати:

 • Паспорт або документ, що його заміняє;
 • Представникам акціонерів та юридичним особам – доручення, оформлене згідно з чинним законодавством України та документ, що посвідчує особу представника.

За  інформацією та довідками  звертатися за телефоном: 425-10-00

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)*

Найменування показника Період

Звітний 2019р.
Попередній 2018р.

Усього активів
1761250
2080842
Основні засоби
76970
109935
Довгострокові фінансові інвестиції
173130
179758
Запаси
711897
671992
Сумарна дебіторська заборгованість
735200
719820
Грошові кошти та їх еквіваленти
43140
387791
Нерозподілений прибуток
-32008
34679
Власний капітал
180695
339120
Статутний капітал
168087
168087
Довгострокові зобов’язання
468224
162007
Поточні зобов’язання
1112331
1579715
Чистий прибуток (збиток)
-66446
33115
Середньорічна кількість акцій (шт.)
3430354
3430354
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)
679
676

Права акціонера:
Акціонер має право отримувать письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів.
Кожний акціонер має право  ознайомитися з проектом договору про викуп товариством акцій відповідно до порядку, у разі якщо порядок денний загальних зборів передбачає голосування з таких питань:
1) злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ, зміну типу товариства;
2) надання згоди на вчинення товариством значних правочинів;
2-1) надання згоди на вчинення товариством правочину, щодо якого є заінтересованість;
3) зміну розміру статутного капіталу;
4) відмову від використання переважного права акціонера на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення.
Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.
Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради – незалежного директора.
Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.
Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов’язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, при умові дотримання акціонером строків подання та при умові надання повноти інформації зазначеної вище.
У разі недотримання акціонерами (акціонером), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій вищевказаних вимог, Наглядова рада товариства повноважна пийняти Рішення про відмову включити такі пропозиції до порядку денного зборів.
Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства пропозицій акціонерів (акціонера), яким належать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято , при умові недотримання акціонером строків подання та при умові надання повноти інформації зазначеної вище, у разі неподання акціонерами жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного та з інших підстав, визначених статутом товариства та положенням про загальні збори товариства.
Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства надсилається наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.
Оскарження акціонером рішення товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення загальних зборів. Суд за результатами розгляду справи може постановити рішення про зобов’язання товариства провести загальні збори з питання, у включенні якого до проекту порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру.
Акціонер має право приймати участь у зборах акціонерів через свого представника.
 Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах Товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.
Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це Правління Товариства. Повідомлення акціонером відповідного органу товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв’язку відповідно до законодавства про електронний документообіг. 
Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому чинним законодавством України  порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами
Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах має містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах акціонерів на свій розсуд.
Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам.
Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах.
Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Наглядова рада

Приватного акціонерного товариства «Завод «Кузня на Рибальському»

назад
Замовити каталог