Річна інформація емітента цінних паперів 2017

Річна інформація емітента цінних паперів
для опублікування в офіційному друкованому виданні

I. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, міжміський код та телефон емітента

Приватне акцiонерне товариство “Завод “Кузня на Рибальському”, 14312364м. Київ , Подiльський, 04176, м.Київ, вул.Електрикiв,26 (044)351-77-00,

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

20.04.2018

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію

https://zkr.com.ua

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора – фізичної особи – підприємця), якою проведений аудит фінансової звітності

ТОВ “АФ ВIТА ПОШТОВА”, 33543270 Аудиторська фiрма “ВIТА ПОШТОВА”,О.В.Кулiченко, 33543270

5. Інформація про загальні збори (розділ заповнюється у випадку, якщо емітент – акціонерне товариство)

18.04.2018

6. Інформація про дивіденди.                                              Рішення не приймалось

За результатами звітнього періоду

За результатами періоду, що передував звітньому

за простими акціями

за привілейованими акціями

за простими акціями

за привілейованими акціями

Сума нарахованих дивідендів, грн.

0

0

0

0

Нарахувані дивіденди на одну акцію, грн.

0

0

0

0

Сума виплачених дивідендів, грн.

0

0

0

0

Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів

Дата виплати дивідендів

Опис

Чистий прибуток, у розмiрi 18 621 тис. грн., отриманий Товариством у 2017 р., розподiлити наступним чином: 95 % чистого прибутку, залишити у розпорядженнi Товариства. 5% чистого прибутку, направити на формування резервного капiталу. Дивiденди не нараховувати та не сплачувати.

II. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства
1. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)

Найменування показника

Період

звітний

попередній

Усього активів

1812948

1024518

Основні засоби (за залишковою вартістю)

275742

260548

Довгострокові фінансові інвестиції

22192

22192

Запаси

467316

257643

Сумарна дебіторська заборгованість

290604

135060

Грошові кошти та їх еквіваленти

627412

283552

Власний капітал

304436

162981

Статутний капітал

168087

168087

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

4429

-39866

Довгострокові зобов’язання і забезпечення

103503

109077

Поточні зобов’язання і забезпечення

1405009

752460

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

5.42830

2.47730

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

5.342830

2.47730

Середньорічна кількість простих акцій (шт.)

3430354

3430354

Цінні папери власних випусків, викуплені протягом звітного періоду

загальна номінальна вартість

у відсотках від статутного капіталу

Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних паперів власних випусків протягом періоду

0

0

назад
Замовити каталог