Річна інформація емітента цінних паперів 2016

Річна інформація емітента цінних паперів
для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, міжміський код та телефон емітента

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ЗАВОД”ЛЕНIНСЬКА КУЗНЯ”, 14312364Київська, Подiльський, 04176, м.Київ, Електрикiв,26 (044)351-77-00,

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

04.04.17

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію

http://lk.com.ua

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора – фізичної особи – підприємця), якою проведений аудит фінансової звітності

ТОВ “АФ “ВIТА ПОШТОВА”, 33543270

5. Інформація про загальні збори (розділ заповнюється у випадку, якщо емітент – акціонерне товариство)

30 березня 2017 року

6. Інформація про дивіденди.

За результатами звітнього періоду

За результатами періоду, що передував звітньому

за простими акціями

за привілейованими акціями

за простими акціями

за привілейованими акціями

Сума нарахованих дивідендів, грн.

0

0

0

0

Нарахувані дивіденди на одну акцію, грн.

0

0

0

0

Сума виплачених дивідендів, грн.

0

0

0

0

Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів

Дата виплати дивідендів

Опис

Чистий прибуток, отриманий Товариством у 2016р., розподiлити наступним чином: 100% чистого прибутку отриманого Товариством у 2016 роцi в розмiрi 8498,0 тис грн залишити у розпорядженi Товариства. Дивiденди не нараховувати та не сплачувати.

II. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства
1. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)

Найменування показника

Період

звітний

попередній

Усього активів

1024518

610094

Основні засоби (за залишковою вартістю)

260548

241498

Довгострокові фінансові інвестиції

22192

22192

Запаси

257643

144794

Сумарна дебіторська заборгованість

135060

91942

Грошові кошти та їх еквіваленти

283552

40481

Власний капітал

162981

156714

Статутний капітал

168087

168087

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

-39866

-45708

Довгострокові зобов’язання і забезпечення

109077

110806

Поточні зобов’язання і забезпечення

752460

342574

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

2.47730

-1.61354

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

2.47730

-1.6354

Середньорічна кількість простих акцій (шт.)

3430354

3430354

Цінні папери власних випусків, викуплені протягом звітного періоду

загальна номінальна вартість

0

0

у відсотках від статутного капіталу

0

0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних паперів власних випусків протягом періоду

0

0

назад
Замовити каталог