Інформація про річні звіти товариства 2015

Річна інформація емітента цінних паперів
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
І. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, міжміський код та телефон емітента

Публічне акціонерне товариство “Завод”Ленінська кузня”, 14312364Київська, Подільський, 04176, Київ, Електриків,26 (044)351-77-00 ,

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

20.04.2016

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію

http://lk.com.ua

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора – фізичної особи – підприємця), якою проведений аудит фінансової звітності

ТОВ “АФ “ВІТА ПОШТОВА”, 33543270 ТОВ “АУДИТОРСЬКА ФІРМА “ВІТА ПОШТОВА”, 33543270

5. Інформація про загальні збори (розділ заповнюється у випадку, якщо емітент – акціонерне товариство)

19.04.2016

6. Інформація про дивіденди.

 

За результатами звітнього періоду

За результатами періоду, що передував звіти ьому

за простими акціями

за привілейованими акціями

за простими акціями

за привілейованими акціями

Сума нарахованих дивідендів, грн.

0

0

0

0

Нарахувані дивіденди на одну акцію, грн.

0

0

0

0

Сума виплачених дивідендів, грн.

0

0

0

0

Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів

0

0

0

0

Дата виплати дивідендів

0

0

0

0

Опис

19 квітня 2016 року на Загальних зборах акціонерів ПАТ “Завод”Ленінська кузня” не було прийнято рішення про нарахування та виплату дивідентів в з”язку з тим,що Товариство за 2015 рік отримало збитки.

 

 

П. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства
1. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)


Найменування показника

Період

 

звітний

попередній

Усього активів

610094

706320

Основні засоби (за залишковою вартістю)

241498

235402

Довгострокові фінансові інвестиції

22192

22192

Запаси

144794

202442

Сумарна дебіторська заборгованість

91942

146774

Грошові кошти та їх еквіваленти

40481

30298

Власний капітал

156714

163024

Статутний капітал

168087

168087

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

-45708

-39398

Довгострокові зобов’язання і забезпечення

110806

73790

Поточні зобов’язання і забезпечення

342574

469506

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

-1.61354

-9.74797

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

-1.61354

-9.74797

Середньорічна кількість простих акцій (шг.)

3430354

3430354

Цінні папери власних випусків, викуплені протягом звітного періоду

загальна
номінальна вартість

0

0

у відсотках від статутного капіталу

0

0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних паперів власних випусків протягом періоду

0

0

 

 

 

назад
Замовити каталог