Річна інформація емітента 2014

Річна інформація емітента цінних паперів
для опублікування в офіційному друкованому виданні

I. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, міжміський код та телефон емітента

Публiчне акцiонерне товариство “Завод “Ленiнська кузня”, 14312364Київська, Подiльський, 04176, м.Київ, Електрикiв,26 (044)425-21-50,

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

27.04.2015

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію

www.lk.com.ua

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора – фізичної особи – підприємця), якою проведений аудит фінансової звітності

ТОВ “АФ “ВIТА ПОШТОВА”, 33543270 ,

5. Інформація про загальні збори (розділ заповнюється у випадку, якщо емітент – акціонерне товариство)

Загальні збори відбулися 16.04.2015року.Голосування відбувалось Бюлетенями.Форма бюлетеня була  затверджена ПРОТОКОЛОМ № б/н НАГЛЯДОВОЇ  РАДИ ПАТ «ЗЛК» від 01.04.15 На зборах були розглянуті такі питання внесені до бюлетеня:
1 Розгляд процедурного  питання про обрання Лічильної комісії загальних зборів акціонерів.
2. Розгляд процедурного питання про обрання Голови та Секретаря   загальних зборів  акціонерів.
3.Розгляд процедурного питання про затвердження Регламенту проведення загальних зборів акціонерів.
4. Розгляд питання про затвердження річного звіту Товариства за 2014 р. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту.
5.Звіт Наглядової ради Товариства за 2014  р. Прийняття рішення  про наслідки розгляду звіту.
6.Звіт  Правління  Товариства за 2014  р. Прийняття рішення про наслідки розгляду звіту.
7.Звіт Ревізійної комісії за 2014 р. Затвердження висновків Ревізійної комісії по звітах та балансу Товариства за 2014  р. Прийняття рішення  про наслідки розгляду звіту.
8.Затвердження результатів діяльності, річної фінансової звітності Товариства за 2014 р., визначення порядку розподілу прибутку за 2014  р., затвердження розміру річних дивідендів. Затвердження фінансового плану на 2015  р.
9.Розгляд питання про відкликання  членів Наглядової ради Товариства.
10.Розгляд питання про обрання членів Наглядової ради Товариства. Затвердження умов  цивільно – правових  або трудових договорів, що укладатимуться  з членами Наглядової ради Товариства,  встановлення розміру їх винагороди, обрання особи,  яка уповноважується на підписання цивільно-правових  договорів з членами Наглядової ради Товариства.
11.Розгляд питання  про відкликання Голови та членів Ревізійної комісії  Товариства.
12.Розгляд питання про обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
13. Прийняття рішення про відчуження майна Товариства
14.Прийняття рішення про вчинення значних правочинів, коли ринкова вартість майна, робіт, послуг, що є предметом таких правочинів, перевищують 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.
15.    Прийняття рішення про вчинення договорів /угод/
16.  Прийняття рішення про затвердження укладених договорів /угод/ Товариства

6. Інформація про дивіденди.

За результатами звітнього періоду

За результатами періоду, що передував звітньому

за простими акціями

за привілейованими акціями

за простими акціями

за привілейованими акціями

Сума нарахованих дивідендів, грн.

0

0

0

0

Нарахувані дивіденди на одну акцію, грн.

0

0

0

0

Сума виплачених дивідендів, грн.

0

0

0

0

Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів

Дата виплати дивідендів

Опис

16 квiтня 2015року на Загальних зборах акцiонерiв ПАТ “Завод “Ленiнська кузня ” не було прийнято рiшення про нарахування та виплату дивiдендiв в зв”язку з тим ,що Товариство за 2014рiк отримало збитки.

II. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства
1. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)

Найменування показника

Період

звітний

попередній

Усього активів

706320

418075

Основні засоби (за залишковою вартістю)

235402

46967

Довгострокові фінансові інвестиції

22192

20920

Запаси

202442

134858

Сумарна дебіторська заборгованість

146774

132545

Грошові кошти та їх еквіваленти

30298

1207

Власний капітал

163024

169506

Статутний капітал

168087

168087

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

-39398

-6308

Довгострокові зобов’язання і забезпечення

73790

12666

Поточні зобов’язання і забезпечення

469506

235903

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

-9.74797

-1.41793

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)

-9.74797

1.41793

Середньорічна кількість простих акцій (шт.)

3430354

3430354

Цінні папери власних випусків, викуплені протягом звітного періоду

загальна номінальна вартість

у відсотках від статутного капіталу

Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних паперів власних випусків протягом періоду

0

0

назад
Замовити каталог