Річна інформація емітента 2013

Річна інформація емітента

I. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, міжміський код та телефон емітента

Публiчне акцiонерне товариство”Завод”Ленiнська кузня”, 14312364м. Київ , Подiльський р-н, вул. Електрикiв,26 (044)425-21-50,

2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

25.04.2014

3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію

www.ik.com.ua

4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора – фізичної особи – підприємця), якою проведений аудит фінансової звітності

ТОВ “АФ”ВIТА ПОШТОВА”, 33543270

5. Інформація про загальні збори (розділ заповнюється у випадку, якщо емітент – акціонерне товариство)

6. Інформація про дивіденди.

За результатами звітнього періоду

За результатами періоду, що передував звітньому

за простими акціями

за привілейованими акціями

за простими акціями

за привілейованими акціями

Сума нарахованих дивідендів, грн.

0

0

0

0

Нарахування дивідендів на одну акцію, грн.

0

0

0

0

Сума виплачених дивідендів, грн.

0

0

0

0

Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів

Дата виплати дивідендів

Опис

06.03.2014 року на загальних зборах акцiонерiв ПАТ”Завод”Ленiнська кузня” не було прийняте рiшення про нарахування та виплату дивiдендiв в зв’язку з тим, що товариство за 2013рiк отримало збитки.

II. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства

Найменування показника

Період

звітний

попередній

Усього активів

418075

443492

Основні засоби (за залишковою вартістю)

46967

87120

Довгострокові фінансові інвестиції

20920

20916

Запаси

134858

161646

Сумарна дебіторська заборгованість

132545

145265

Грошові кошти та їх еквіваленти

1207

10075

Власний капітал

169506

170425

Статутний капітал

168087

168087

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

-6308

-5389

Довгострокові зобов’язання

12666

12666

Поточні зобов’язання

235903

260401

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

-1.41793

-0.68389

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)

-1.41793

-0.68389

Середньорічна кількість простих акцій (шт.)

3430354

3430354

Цінні папери власних випусків, викуплені протягом звітного періоду

загальна номінальна вартість

 

у відсотках від статутного капіталу

   

Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних паперів власних випусків протягом періоду

0

0

назад
Замовити каталог