Інформація про річні звіти товариства 2012

Річна інформація емітента Публічне Акціонерне Товариство «Завод»Ленінська Кузня» за 2012 рік

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента        Публiчне акцiонерне товариство “Завод”Ленiнська кузня”
1.2. Організаційно-правова форма емітента       Публічне акціонерне товариство
1.3. Місцезнаходження емітента       М.Київ, Подiльський, 04176, м.Київ, Електрикiв, 26
1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента       14312364
1.5. Міжміський код та телефон емітента      (044)425-21-50
1.6. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію емітента       1 071 120 0000002994
1.7. Дата державної реєстрації       25.12.1996
1.8.  Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації  www.lk.com.ua

2. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства           (тис.грн.)

Найменування показника

Період

звітний

попередній

Усього активів

443492

326293

Основні засоби (за залишковою вартістю)

48784

49002

Довгострокові фінансові інвестиції

20916

20916

Запаси

161646

138571

Сумарна дебіторська заборгованість

163262

95335

Грошові кошти та їх еквіваленти

10075

319

Власний капітал

170425

162982

Статутний капітал

168087

168087

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

(5389)

(12067)

Довгострокові зобов’язання

12666

12666

Поточні зобов’язання

260401

150645

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

(0,79729)

4,46718

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)

(0,79729)

4,46718

Середньорічна кількість простих акцій (шт.)

3430354

3430354

Цінні папери власних випусків, викуплені протягом звітного періоду

загальна номінальна вартість

у відсотках від статутного капіталу

Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних паперів власних випусків протягом періоду

Вартість чистих активів

170425

162982

3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників

Інформація про органи управління емітента.
За статусом товариства його органом управлiння є: Вищий орган управлiння Товариством- загальнi збори акцiонерiв. Виконавчий орган товариства є правлiння в складi голови та членiв правлiння Спостережна рада в складi голови та членiв спостережної ради Ревiзiйна комiсiя в складi голови та членiв ревiзiйної комiсiї.
Інформація про посадових осіб емітента.
1.Голова наглядової ради – Порошенко Олексiй Iванович
2.Член наглядової ради – Ярматова Лариса Вiталiївна
3.Член наглядової ради – представник  ПАТ ЗНКIФ “Прайм ессетс кепiтал
4.Голова ревiзiйної комiсiї – Бергер Свiтлана Iванiвна
5.Голова правлiння – Шандра Валерiй Олександрович
6.Член правлiння-заступник генерального директора з пiдготовки виробництва – Бiлозубенко Сергiй Андрiйович
7.Член правлiння – заступник генерального директора з фiнансiв – Каширський Валентин Борисович
8.Член правлiння- головний бухгалтер – Попик Нiна Миколаївна

Інформація про засновників
Юридичні особи:
ПАТ ЗНКIФ “Прайм ессетс кепiтал (код за ЕДРПОУ 33549199) – 94.0316 %
Приватне акцiонерне товариство “Український промислово-iнвестецiйний концерн” (код за ЕДРПОУ 20012620) – 0.0031%
ПАТ ЗНКIФ “СОВА” (код за ЕДРПОУ 34294419) – 0.7347%
Фізичні особи:
Фiзичнi особи в кiлькостi 3078 осiб – 5.2306 %
Усього – 100 %

4. Інформація про цінні папери емітента

Акції:
Дата реєстрації випуску – 01.08.2007, номер свідоцтва про реєстрацію випуску – 346/1/07, орган, що зареєстрував випуск – Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку, код – UA1008981003, тип цінного паперу – , форма існування – Бездокументарні іменні, номінальна вартість – 49.000 грн., кількість – 2692880 шт., загальна номінальна вартість – 131951120.000 грн., частка у статутному капіталі 100.000000000000 %
Дата реєстрації випуску – 14.07.2011, номер свідоцтва про реєстрацію випуску – 376/1/11, орган, що зареєстрував випуск – Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку, код – UA4000126064, тип цінного паперу – , форма існування – Документарні іменні, номінальна вартість – 49.000 грн., кількість – 3430354 шт., загальна номінальна вартість – 16807346.000 грн., частка у статутному капіталі 100.000000000000 %
Дата реєстрації випуску – 16.06.1994, номер свідоцтва про реєстрацію випуску – 67.1.94, орган, що зареєстрував випуск – Фiнуправлiння Київмiськдержадмiнiстрацiя, код – 0, тип цінного паперу – , форма існування – Бездокументарні іменні, номінальна вартість – 0.250 грн., кількість – 1642880 шт., загальна номінальна вартість – 410720.000 грн., частка у статутному капіталі 100.000000000000 %
Дата реєстрації випуску – 03.10.2010, номер свідоцтва про реєстрацію випуску – 520/1/100, орган, що зареєстрував випуск – Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку, код – 0, тип цінного паперу – , форма існування – Бездокументарні іменні, номінальна вартість – 49.000 грн., кількість – 1642880 шт., загальна номінальна вартість – 80501120.000 грн., частка у статутному капіталі 100.000000000000 %

5. Інформація про зміну особи, яка веде облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України

У звітному періоді Товариство не змінювало особу, яка веде облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України.

6. Інформація про загальні збори

Вид загальних зборів*

чергові

позачергові

X

Дата проведення

24.04.2013

Кворум зборів**

82.610900000000

Опис

Порядок денний (перелiк питань, що виносяться на голосування: 1. Розгляд процедурного питання про обрання Лiчильної комiсiї загальних зборiв акцiонерiв. 2. Розгляд процедурного питання про обрання Голови та Секретаря загальних зборiв акцiонерiв. 3.Розгляд процедурного питання про затвердження Регламенту проведення загальних зборiв акцiонерiв. 4.Розгляд питання про внесення змiн до Статуту Товариства шляхом викладення його у новiй редакцiї та про затвердження нової редакцiї Статуту Товариства. 5. Розгляд питання про затвердження рiчного звiту Товариства за 2012 р. Прийняття рiшення про наслiдки розгляду звiту. 6.Звiт Наглядової ради Товариства за 2012 р. Прийняття рiшення про наслiдки розгляду звiту. 7.Звiт Правлiння Товариства за 2012 р. Прийняття рiшення про наслiдки розгляду звiту. 8.Звiт Ревiзiйної комiсiї за 2012 р. Затвердження висновкiв Ревiзiйної комiсiї по звiтах та балансу Товариства за 2012 р. Прийняття рiшення про наслiдки розгляду звiту. 9.Затвердження результатiв дiяльностi, рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2012 р., визначення порядку розподiлу прибутку за 2012 р., затвердження розмiру рiчних дивiдендiв. Затвердження фiнансового плану на 2013 р. 10.Розгляд питання про вiдкликання членiв Наглядової ради Товариства. 11.Розгляд питання про обрання членiв Наглядової ради Товариства. Затвердження умов цивiльно ? правових або трудових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства , встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової ради Товариства. 12.Розгляд питання про вiдкликання Голови та членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства. 13.Розгляд питання про обрання членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства. 14.Про затвердження укладених Договорiв (Угод) Товариства. 15.Прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, коли ринкова вартiсть майна, робiт, послуг, що є предметом таких правочинiв, перевищують 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства. 16. Прийняття рiшення про вчинення Договорiв (Угод). 17. Прийняття рiшення про вiдчуження майна Товариства 18. Прийняття рiшення про вiдчуження, створення, реорганiзацiю, лiквiдацiю дочiрнiх пiдприємств, внесення змiн до їх статутiв призначення лiквiдацiйних комiсiй.

7. Інформація про дивіденди

За результатами звітнього періоду

За результатами періоду, що передував звітньому

за простими акціями

за привілейованими акціями

за простими акціями

за привілейованими акціями

Сума нарахованих дивідендів, грн.

0.000

0.000

0.000

0.000

Нараховані дивіденди на одну акцію, грн.

0.000

0.000

0.000

0.000

Сума виплачених дивідендів, грн.

0.000

0.000

0.000

0.000

Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів

Дата виплати дивідендів

Опис

24.04.2013 року на загальних зборах акціонерів ПАТ«Завод»Ленінська кузня» не було прийняте рішення про нарахування та виплату дивідендів в зв’язку з тим, що товариство за 2012рік отримало збитки.

8. Інформація щодо аудиторського висновку

Внесена в Реєстр АПУ 29.09.2005 р. За Рішенням №153/3
Свідоцтво №3663

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК  (звіт незалежної аудиторської фірми ТОВ «АФ «ВІТА ПОШТОВА»)

м. Київ  «25»  березня 2013  року
Адресат: Правлінню, ПАТ «Завод «Ленінська кузня»

 Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентом.

Звіт щодо попередньої фінансової звітності

Аудиторською фірмою ТОВ «АФ «ВІТА ПОШТОВА» було проведено аудит попередньої фінансової звітності Публічного акціонерного товариства акціонерного товариства «Завод «Ленінська кузня» (код ЄДРПОУ 14312364, місцезнаходження: юридична адреса: 04176, м. Київ, вул.. Електриків, 26, фактична адреса: 04176, м. Київ, вул.. Електриків, дата державної реєстрації 25,12,1996 року) що додається, яка складається з балансу станом на 31 грудня 2012 року та відповідних звітів про фінансові результати, рух грошових коштів та власний капітал за рік, який закінчився цією датою, а також з стислого викладу суттєвих принципів облікової політики та інших приміток, включаючи інформацію, яка пояснює вплив переходу з попередньо застосованих П(С)БО на МСФЗ (надалі разом – «попередня фінансова звітність»).
Попередню фінансову звітність було складено управлінським персоналом із використанням описаної у примітках концептуальної основи спеціального призначення, що ґрунтується на застосуванні вимог МСФЗ, як того вимагає МСФЗ 1 «Перше застосування МСФЗ».
Ця попередня фінансова звітність складена з метою формування інформації, яка буде використана  для підготовки порівняльної інформації при підготовці першої фінансової звітності за МСФЗ станом на 31.12.2013 р. з урахуванням можливих коригувань, які будуть зроблені в разі змін вимог стандартів та тлумачень, що будуть використані при складанні першої фінансової звітності за МСФЗ станом на 31.12.2013 року.
Відповідальність управлінського персоналу за попередню фінансову звітність
Управлінський персонал несе відповідальність за складання попередньої фінансової звітності згідно з вищезазначеною концептуальною основою спеціального призначення, описаною в примітках. Управлінський персонал також несе відповідальністьза такий внутрішній контроль, який він визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки.
Відповідальність аудитора
Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї попередньої фінансової звітності на основі результатів проведеного нами аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що попередня фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів стосовно сум та розкриттів у попередній фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень попередньої фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання суб’єктом господарювання попередньої фінансової звітності з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та оцінку загального подання попередньої фінансової звітності.
Ми вважаємо, що отримали достатні та прийнятні аудиторські докази для висловлення нашої думки.
Підстава для висловлення умовно-позитивної думки
Під час аудиту  було встановлено, що підприємство не створює резерву сумнівних боргів, забезпечень, відстрочених податкових активів та зобов’язань, що передбачено вимогами МСФЗ, МСБО.
Зазначені в цьому параграфі причини змусили нас модифікувати даний висновок. Однак зазначені обмеження не є всеохоплюючими для фінансової звітності. 
Висновок – умовно-позитивна думка
На нашу думку, попередня фінансова звітність станом на 31.12.2012 р. та за рік, що закінчився на зазначену дату, складена в усіх суттєвих аспектах відповідно до концептуальної основи спеціального призначення, описаної в примітках, включаючи припущення управлінського персоналу щодо стандартів та тлумачень, що, як очікується, будуть чинними, та облікових політик, що, як очікується, будуть прийняті на дату, коли управлінський персонал підготує перший повний пакет фінансової звітності згідно з МСФЗ станом на 31.12.2013 року.
Пояснювальний параграф та обмеження щодо використання
Ми звертаємо увагу на Примітки, які пояснюють ймовірність внесення коригувань у вхідні залишки балансу на 01.01.2012 р. та попередню фінансову звітність за 2012 рік  під час складання балансу першого повного пакету фінансової звітності за МСФЗ станом на 31.12.2013 р. Також звертаємо увагу на те, що тільки повний пакет фінансової звітності за МСФЗ, який включає три Баланси (Звіти про фінансовий результат), по два Звіти про фінансові результати (Звіти про сукупний дохід), Звіти про рух грошових коштів, Звіти про власний капітал, і відповідні примітки (в тому числі порівняльну інформацію до всіх приміток, що вимагається МСФЗ)., може забезпечити достовірне відображення фінансового стану Публічного акціонерного товариства «Завод «Ленінська кузня», результатів його операційної діяльності та руху грошових коштів згідно з МСФЗ. Наша думка не модифікована щодо цього питання.
Попередню фінансову звітність Публічного акціонерного товариства «Завод «Ленінська кузня» було складено в процесі зміни концептуальної основи з П(С)БО на МСФЗ. Таким чином, попередня фінансова звітність Публічного акціонерного товариства «Завод «Ленінська кузня»  може бути не прийнятною для інших цілей.
Цей аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) може бути представлено відповідним органам Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Звіт щодо вимог інших законодавчих та нормативних актів

Цей розділ аудиторського висновку підготовлено відповідно до Вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики), затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 29.09.2011р. № 1360.
Відповідність вартості чистих активів вимогам законодавства
Розрахунок вартості чистих активів проведено на підставі даних бухгалтерської звітності, та керуючись Методичними рекомендаціями щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств, яки схвалені рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 17 листопада 2004 р. N 485.
Аудитор провів розрахунок вартості чистих активів (170425 тис.грн.), яка є більшою розміру скоригованого статутного капіталу (170425  тис. грн.).
Наявність суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до Комісії разом з фінансовою звітністю.
Аудитор не отримав суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до Комісії разом з фінансовою звітністю згідно МСА No720 «Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену фінансову звітність». Відповідальність за достовірність ншої інформації, яка буде розкриватися емітентом цінних паперів та подаватися до Комісії разом з фінансовою звітністю згідно з вимогами «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів» затвердженого рішенням
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19 грудня 2006 р. N 1591 покладена на управлінський персонал, тому що данні події відбудуться після дати аудиторського звіту.
Виконання значних правочинів
Аудитором  було одержано достатньо доказів відносно виконання значних правочинів (від 10 до 25 і більше відсотків вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності) відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства».
Значний правочин – це правочин (крім правочину з розміщення товариством власних акцій), учинений акціонерним товариством, якщо ринкова вартість майна (робіт, послуг), що є його предметом, становить 10 і більше відсотків вартості активів товариства, за даними останньої річної фінансової звітності.
Вартість активів станом на 31.12.2012 року складає 443492,0 тис.грн. Сума значного правочину, яка підлягала аудиторським процедурам складає 44349,2 тис. грн.-значні право чини не укладалися.
Статутом ПАТ «Завод «Ленінська кузня»  зазначено право загальних зборів на приймання рішення за поданням Наглядової ради, щодо вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт, послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної звітності Товариства. Подання з боку Наглядової ради для розгляду на загальних зборах не подавалось.
Протягом звітного періоду не відбувалися значні правочини, які перевищували 44349,2 тис.грн.
Відповідність стану корпоративного управління, у тому числі стану внутрішнього аудиту вимогам законодавства
Згідно до Закону України «Про акціонерні товариства» Наглядова рада товариства може прийняти рішення щодо запровадження в товаристві посади внутрішнього аудитора (створення служби внутрішнього аудиту).
Наглядова рада за пропозицією голови наглядової ради у встановленому порядку має право обрати корпоративного секретаря.
Згідно статуту товариства  до компетенції загальних зборів належить питання затвердження кодексу корпоративного управління Товариства.
Наглядова рада за пропозицією голови Наглядової ради у встановленому порядку має право обрати корпоративного секретаря. Корпоративний секретар є особою, яка відповідає за взаємодію  Товариства з акціонерами та/або інвесторами.
Корпоративний секретар є особою, яка відповідає за взаємодію акціонерного товариства з акціонерами та/або інвесторами. Стан корпоративного управління, у тому числі стан внутрішнього аудиту повинен відповідати Закону України «Про акціонерні товариства».
Однак, Товариство не затверджувало кодексу корпоративного управління та не обирало корпоративного секретаря.
Наглядова рада акціонерного товариства не прийняла рішення щодо запровадження в товаристві посади внутрішнього аудитора.
Рішенням загальних зборів від 22,04,2011року. затверджено Положення про Наглядову Раду, Правління, ревізійну комісію, загальні збори ПАТ «Завод «Ленінська кузня»
Протягом звітного року в акціонерному товаристві функціонували наступні органи корпоративного управління:
– Загальні збори акціонерів;
– Наглядова рада;
– Ревізійна комісія;
– Правління
Створення служби внутрішнього аудиту не передбачено внутрішніми документами акціонерного товариства.
Кількісний склад сформованих органів корпоративного управління відповідає вимогам Статуту та вимогам, встановленим рішенням загальних зборів акціонерів.
Функціонування органів корпоративного управління регламентується Статутом, «Про наглядову раду», «Про ревізійну комісію», «Про правління», «Про загальні збори».
Щорічні загальні збори акціонерів проводились в термін, визначений Законом України «Про акціонерні товариства» – до 30 квітня.
Фактична періодичність засідань наглядової ради відповідає термінам визначеним Законом України «Про акціонерні товариства» та вимогам Статуту – не рідше одного разу на квартал.
Контроль за фінансово-господарською діяльністю акціонерного товариства протягом звітного року здійснювався Наглядовою радою і Правлінням. Правління товариства є відповідальним за функціонування системи внутрішнього контролю та управління ризиками. Наглядова рада систематично відстежує стан управління ризиками, впливає на обрану виконавчим органом схильність до ризиків.
Аудитор, розглянувши стан внутрішнього контролю ПАТ «Завод «Ленінська кузня», вважає за необхідне зазначити наступне: система внутрішнього контролю спрямована на упередження, виявлення і виправлення суттєвих помилок, забезпечення захисту і збереження активів, повноти і точності облікової документації та включає адміністративний та бухгалтерський контроль.
Бухгалтерський контроль забезпечує збереження активів товариства, достовірність звітності та включає попередній, первинний ( поточний) і подальший контроль.
Управлінський персонал ПАТ «Завод «Ленінська кузня», в повній мірі розуміє перспективу розвитку внутрішнього аудиту та його значимість і важливість.
Оцінюючи вищенаведене, незалежним аудитором зроблено висновок щодо адекватності процедур внутрішнього контролю у ПАТ «Завод «Ленінська кузня», систему внутрішнього контролю можна вважати достатньою.
За результатами виконаних процедур перевірки стану корпоративного управління, у тому числі внутрішнього аудиту відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» можна зробити висновок, що прийнята та функціонуюча система корпоративного управління у товаристві відповідає вимогам Закону України «Про акціонерні товариства» та вимогам Статуту.
Наведена у річному звіті «Інформація про стан корпоративного управління» повно та достовірно розкриває фактичний стан про склад органів корпоративного управління та результати їх функціонування.
За результатами виконаних процедур перевірки стану корпоративного управління у тому числі внутрішнього аудиту відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» можна зробити висновок, що система внутрішнього контролю на Підприємстві створена та діє.
Ідентифікації та оцінки аудитором ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства
Під час виконання процедур оцінки ризиків і пов’язаної з ними діяльності для
отримання розуміння суб’єкта господарювання та його середовища, включаючи його внутрішній контроль, як цього вимагає МСА 315 «Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвих викривлень через розуміння суб’єкта господарювання і його середовища», аудитор виконав процедури необхідні для отримання інформації, яка використовуватиметься під час ідентифікації ризиків суттєвого викривлення внаслідок шахрайства у відповідності до МСА 240 «Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства при аудиті фінансової звітності».
Аудитором були подані запити до управлінського персоналу та інших працівників суб’єкта господарювання, які на думку аудитора, можуть мати інформацію, яка, ймовірно, може допомогти при ідентифікації ризиків суттєвого викривлення в наслідок шахрайства або помилки. Аудитором були проведені аналітичні процедури. Аудитором були виконані аналітичні процедури, в тому числі по суті з використанням деталізованих даних, спостереження та інші. Аудитор отримав розуміння, зовнішніх чинників, діяльності суб’єкта господарювання, структуру його власності та корпоративного управління, структуру та спосіб фінансування, облікову політику, цілі та стратегії і пов’язані з ними бізнес-ризики, оцінки та огляди фінансових результатів.
У своїй поточній діяльності ПАТ «Завод «Ленінська кузня», покладається на зовнішні та внутрішні ризики.
Загальну стратегію управління ризиками в ПАТ «Завод «Ленінська кузня», визначає Наглядова рада, а загальне керівництво управлінням ризиками здійснює Правління.
Аудитор не отримав доказів стосовно суттєвого викривлення ПАТ «Завод «Ленінська кузня», внаслідок шахрайства.

Основні відомості про незалежного аудитора (аудиторську фірму)

Юридична адреса ТОВ «АФ «ВІТА ПОШТОВА»: 02094 м. Київ, вул. Краківська, 15/17, к.110.
Фактичне місцезнаходження ТОВ «АФ «ВІТА ПОШТОВА»: 02095 м. Київ, вул. Срібнокільська, 1,  оф.251
Внесена в реєстр Аудиторської Палати України 29.09.2005 року №3663 .
Телефон факс: 574-94-41, Телефон : 574-94-41, E-mail: vita_poshtova@ukr.net, Веб сайт: www.vita.co.ua
Умови договору на проведення аудиту
Договір на проведення аудиту № б/н  від 12 лютого 2013 року року.
Дата початку аудиту «18» березня 2013 року та дата закінчення «19» квітня 2013 року.
Період, який охоплено  перевіркою: з «01» січня 2012  року по «31» грудня 2012 року.
У перевірці приймали участь:
незалежний Аудитор – Мусієнко Вікторія Олександрівна свою діяльність на підставі сертифіката №005691 від 29 квітня 2004 року;
незалежний аудитор – Малюк Наталія Володимірівна, здійснює свою діяльність на підставі сертифіката №006646 від 24 грудня 2009 року.
Аудиторський висновок надано 19 квітня  2013 рок.

Аудитор      В.О. Мусієнко
Директор ТОВ «АФ «ВІТА ПОШТОВА»         О.В. Куліченко

9. Інформація щодо дати розміщення повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії та іншого оприлюднення

Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 26.04.2013року

10. Підпис

10.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність наведеної інформації та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
10.2. Голова правлiння  Шандра Валерiй Олександрович

26.04.2013

назад
Замовити каталог