Інформація про річні звіти товариства 2011

Річна інформація емітента
1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товариство “Завод”Ленiнська кузня”
1.2. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
1.3. Місцезнаходження емітента
Україна Подiльський р-н 04176 м.Київ Електрикiв,26
1.4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
14312364
1.5. Міжміський код, телефон та факс
(044)351-03-23 (044)351-03-23
1.6. Електронна поштова адреса емітента
ses@lk.kiev.ua
1.7. Номер свідоцтва про державну реєстрацію емітента
1 071 120 0000002994
1.8. Дата видачі свідоцтва про державну реєстрацію
25.12.1996
1.9. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації
1.10. Розмір статутного капіталу емітента
168 087 346,00
2. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства(тис.грн.)
Найменування показника
період
звітний
попередній
Усього активів
340891
299621
Основні засоби (за залишковою вартістю)
70314
63792
Довгострокові фінансові інвестиції
22366
1690
Запаси
14061
16551
Сумарна дебіторська заборгованість
58442
47602
Грошові кошти та їх еквіваленти
319
252
Власний капітал
172069
155711
Статутний капітал
168087
131951
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
-49871
-65326
Довгострокові зобов’язання
12796
12796
Поточні зобов’язання
156026
131114
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію
4,467
0,007
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.)
4,467
0,071
Середньорічна кількість простих акцій (шт.)
3430354
2692880
Цінні папери власних випусків, викуплені протягом звітного періоду
загальна номінальна вартість
у відсотках від статутного капіталу
Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних паперів власних випусків протягом періоду
Вартість чистих активів
172069
155711

3. Інформація про органи управління емітента, посадових осіб та його засновників

Інформація про органи управління емітента.
За статусом товариства його органом управлiння є:Вищий орган управлiння Товариством- загальнi збори акцiонерiв.Виконавчий орган товариства є правлiння в складi голови та членiв правлiнняСпостережна рада в складi голови та членiв спостережної радиРевiзiйна комiсiя в складi голови та членiв ревiзiйної комiсiї.
Інформація про посадових осіб емітента.
Голова правління –Шандра Валерій Олександрович
Член правління- заст.ген.директора з фінансів- Каширський Валентин Борисович
Член правління –заст.ген.директора з підготовки виробництва – Білозубенко Сергій Андрійович
Член правління – головний бухгалтер – Попик Ніна Миколаївна
Голова спостережної ради – Порошенко Олексій Іванович
Член спостережної ради – Ярматова Лариса Віталіївна
Голова ревізійної комісії – Бергер Світлана Івановна
Інформація про засновників емітента.
Юридичні особи – 95%
Фізичні особи -5%

4. Інформація про цінні папери емітента

1. Вид паперу – Акції.
2.Форма випуску – Іменні.
3.Тип – Акції Іменні прості.
4.Кількість – 3430354.
5.Лістинг – акції на фондову біржу не виставлялися та до лістингу не включалися

5. Інформація про зміну особи, яка веде облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України

За звітний період відбулася зміна особи, яка веде облік прав власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України. Розірвано договір на ведення реєстрів власників іменних цінних паперів з Спільним українсько-російським підприємством реєстраційною компанією «Трансат» та укладено договори з ПАТ «Національний депозитарієй України» та з ПрАТ «Всеукраїнський депозитарій цінних паперів».

6. Інформація про загальні збори

19.04.2012 проведено чергові загальні збори. Порядок денний(перелiк питань, що виносяться на голосування):1. Розгляд процедурного питання про обрання Лiчильної комiсiї загальних зборiв акцiонерiв.2. Розгляд процедурного питання про обрання Секретаря загальних зборiв акцiонерiв.3.Розгляд процедурного питання про затвердження Регламенту проведення загальних зборiв акцiонерiв.4.Розгляд питання про внесення змiн до Статуту Товариства шляхом викладення його у новiй редакцiї та про затвердження нової редакцiї Статуту Товариства. 5. Розгляд питання про затвердження рiчного звiту Товариства за 2011 р. Прийняття рiшення про наслiдки розгляду звiту.6.Звiт Наглядової ради Товариства за 2011 р. Прийняття рiшення про наслiдки розгляду звiту.7.Звiт Правлiння Товариства за 2011 р. Прийняття рiшення про наслiдки розгляду звiту.8.Звiт Ревiзiйної комiсiї за 2011 р. Затвердження висновкiв Ревiзiйної комiсiї по звiтах та балансу Товариства за 2011 р. Прийняття рiшення про наслiдки розгляду звiту.9.Затвердження результатiв дiяльностi, рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2011 р., визначення порядку розподiлу прибутку за 2011 р., затвердження розмiру рiчних дивiдендiв. Затвердження фiнансового плану на 2012 р.10.Розгляд питання про вiдкликання членiв Наглядової ради Товариства. 11.Розгляд питання про обрання членiв Наглядової ради Товариства. Затвердження умов цивiльно ? правових або трудових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства , встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової ради Товариства. 12.Розгляд питання про вiдкликання Голови та членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства. 13.Розгляд питання про обрання членiв Ревiзiйної комiсiї Товариства. 14.Про затвердження Договорiв (Угод) Товариства. 15.Прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв, коли ринкова вартiсть майна, робiт, послуг, що є предметом таких правочинiв, перевищують 25 вiдсоткiв вартостi активiв Товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства.16. прийняття рiшення про передачу дитячих садкiв Товариства та гуртожиткiв до комунальної власностi мiста17. Прийняття рiшення про вiдчуження майна Товариства18. . Прийняття рiшення про вiдчуження, створення, реорганiзацiю, лiквiдацiю дочiрнiх пiдприємств, внесення змiн до їх статутiв призначення лiквiдацiйних комiсiй.

7. Інформація про дивіденди

За результатами звітного періоду
За результатами періоду, що передував звітному
за простими акціями
за привілейованими акціями
за простими акціями
за привілейованими акціями
Сума нарахованих дивідендів, грн.
0,000
0,000
0,000
0,000
Нараховані дивіденди на одну акцію, грн.
0,000
0,000
0,000
0,000
Сума виплачених дивідендів, грн.
0,000
0,000
0,000
0,000
Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів
Дата виплати дивідендів
Опис
19 квiтня 2012року на загальних зборах акцiонерiв ПАТ “Завод”Ленiнська кузня” було прийнято рiшення дивiденти не нараховувати i не виплачувати, а суму прибутку направити на поповнення обiгових коштiв та на розвиток пiдприємства, зокрема 5% зарахувати до резервного фонду 95% залишити у розпорядженнi ПАТ “З Л К” i направити на поповнення обiгових коштiв та придбання технологiчного обладнання пiд суднобудiвну программу та будiвництво мостових конструкцiй.

8. Інформація щодо аудиторського висновку

Висновок щодо фінансової звітності
Ми провели аудит фінансової звітності Публічного акціонерного товариства «Завод «ЛЕНІНСЬКА КУЗНЯ» (далі – Товариство), яка включає баланс станом на 31 грудня 2010 року, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал та примітки до фінансової звітності за рік, що минув на зазначену дату.
Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність
Управлінський персонал несе відповідальність за складання та достовірне подання цієї фінансової звітності відповідно до національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає, як необхідний для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності що не містить суттєвих викривлень у наслідок шахрайства або помилок.
Відповідальність аудитора
Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів проведеного нами аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиторської перевірки для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум та розкриттів у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб’єктом господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та загального подання фінансової звітності.
Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні аудиторські докази для висловлення нашої думки.
Висновок

На нашу думку фінансова звітність надає достовірну та справедливу інформацію про фінансовий стан Товариства на 31 грудня 2010 року, його фінансові результати та рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідають  національним Положенням (стандартам) бухгалтерського обліку.

Директор В.М. Ченцова
(сертифікат аудитора А № 000281)

9. Інформація щодо дати розміщення повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії та іншого оприлюднення

Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній базі даних комісії- 27.04.2012року

10. Підпис

10.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність наведеної інформації та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.
10.2. Голова правлiння
Шандра Валерiй Олександрович
(підпис)
(ініціали та прізвище керівника)
М.П.
26.04.2012
(дата)
назад
Замовити каталог