Річна інформація емітента цінних паперів 2018

(Річна інформація емітента цінних паперів
для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування емітента, код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, міжміський код та телефон емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ЗАВОД “КУЗНЯ НА РИБАЛЬСЬКОМУ”, 14312364м. Київ , Подiльський, 04176, м.Київ, вул.Електрикiв №26 (044)351-77-00,
2. Дата розкриття повного тексту річної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 25.04.2019
3. Адреса сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщено регулярну річну інформацію https://zkr.com.ua
4. Найменування, код за ЄДРПОУ аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора – фізичної особи – підприємця), якою проведений аудит фінансової звітності ТОВ “АФ ВIТА ПОШТОВА”,О.В .Кулiченко, 33543270 Аудиторська фiрма “Вiта Поштова” ,О.В.Кулiченко, 33543270
5. Інформація про загальні збори (розділ заповнюється у випадку, якщо емітент – акціонерне товариство) 22.04.2019
6. Інформація про дивіденди.
За результатами звітнього періоду За результатами періоду, що передував звітньому за простими акціями за привілейованими акціями за простими акціями за привілейованими акціями Сума нарахованих дивідендів, грн. 0 0 0 0 Нарахувані дивіденди на одну акцію, грн. 0 0 0 0 Сума виплачених дивідендів, грн. 0 0 0 0 Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів Дата виплати дивідендів Опис Чистий прибуток в розмiрi 33115 тис.грн., отриманий Товариством у 2018 роцi, розподiлити наступним чином: 95% чистого прибутку залишити у розпорядженi Товариства. 5% чистого прибутку направити на формування резервного капiталу.

II. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства

1. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)

Найменування показника Період
звітний попередній
Усього активів 2080842 1812948
Основні засоби (за залишковою вартістю) 109935 275742
Довгострокові фінансові інвестиції 179758 22192
Запаси 671992 467317
Сумарна дебіторська заборгованість 631381 290604
Грошові кошти та їх еквіваленти 387791 627412
Власний капітал 339120 304436
Статутний капітал 168087 168087
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 34679 4429
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 162007 103503
Поточні зобов’язання і забезпечення 1579715 1405009
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) 9.65352 5.42830
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) 9.65352 5.42830
Середньорічна кількість простих акцій (шт.) 3430354 3430354
Цінні папери власних випусків, викуплені протягом звітного періоду загальна номінальна вартість
у відсотках від статутного капіталу
Загальна сума коштів, витрачених на викуп цінних паперів власних випусків протягом періоду 0 0
назад
Замовити каталог