Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«ЗАВОД «КУЗНЯ НА РИБАЛЬСЬКОМУ»

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

1.Загальні відомості:

1.1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД «КУЗНЯ НА РИБАЛЬСЬКОМУ»
1.2.Організаційно правова форма емітента Акціонерне товариство
1.3.Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 14312364
1.4.Мсіцезнаходження емітента 04176 місто Київ, вулиця Електриків, 26
1.5.Міжміський код, телефон та факс емітента (044) 425-10-00, (044) 425-21-50.
1.6. Адреса сторінки  в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації http://lk.com.ua/
1.7.Електорнна поштова адреса емітента adalari@lk.kiev.ua
1.8. Дата вчинення події «06» квітня 2017 року
1.9.Вид особливої інформації Зміна типу акціонерного товариства

2.Текст повiдомлення:

2.1.Дата прийняття рiшення та найменування уповноваженого органу емiтента, що прийняв вiдповiдне рiшення:
рiшення прийнято рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПАТ «ЗЛК» 30 березня 2017 р.

2.2.Дата державної реєстрацiї вiдповiдних змiн до вiдомостей про юридичну особу, що мiстяться в ЄДР: «06» квiтня 2017 р.

2.3.Повне найменування акцiонерного товариства до змiни:
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД «ЛЕНIНСЬКА КУЗНЯ».

2.4.Повне найменування акцiонерного товариства пiсля змiни:
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАВОД «КУЗНЯ НА РИБАЛЬСЬКОМУ».

3.Пiдпис.
Особа, зазначена нижче, пiдтверджує достовiрнiсть iнформацiї, що мiститься у повiдомленнi, та визнає, що вона несе вiдповiдальнiсть згiдно з законодавством України:
Голова Правлiння ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД «КУЗНЯ НА РИБАЛЬСЬКОМУ»

_______________ Шандра Валерiй Олександрович
/ пiдпис МП /

назад
Замовити каталог