Додаток 1 до Протоколу № 2 засідання наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД «КУЗНЯ НА РИБАЛЬСЬКОМУ» від 16 грудня 2021 року

Додаток 1 до

Протоколу № 2 засідання наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД «КУЗНЯ НА РИБАЛЬСЬКОМУ»

від 16 грудня 2021 року

Шановні акціонери

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД «КУЗНЯ НА РИБАЛЬСЬКОГО»

(ідентифікаційний код юридичної особи 14312364,

місцезнаходження: Україна, 04176, м. Київ, вул. Електриків, 26)

(надалі – Товариство або ПрАТ «ЗАВОД «КУЗНЯ НА РИБАЛЬСЬКОМУ»)

Наглядова рада ПрАТ «ЗАВОД «КУЗНЯ НА РИБАЛЬСЬКОМУ» повідомляє про проведення позачергових Загальних зборів Товариства, що відбудуться 19 січня 2022 року об 11-00 годині за адресою: м. Київ, вул. Електриків, 26, поверх 1, актовий зал.

Проект порядку денного:

З першого питання порядку денного: «Про Обрання Лічильної комісії Загальних зборів Товариства»

Проект рішення:

1.1. Обрати лічильну комісію у наступному складі:

– Царікової О.І. – голова лічильної комісії;

– Шаравари К.С. – член лічильної комісії;

– Яремчук Л.В. – член лічильної комісії.

1.2. Підрахунок голосів за результатами голосування з даного питання здійснює тимчасова лічильна комісія, яка сформована відповідно до рішення Наглядової ради Товариства принятого 16.12.2021 року.

З другого питання порядку денного: «Про припинення повноважень членів наглядової ради»

Проект рішення:

2.1. Припинити повноваження членів наглядової ради, у складі:

– Полюги Світлани Леонідівни – член Наглядової ради;

– Білонога Олексія Вікторовича – член Наглядової ради;;

– Ярматової Лариси Віталіївни – член Наглядової ради».

З третього питання порядку денного: «Про обрання членів наглядової ради»

Проект рішення:

члени наглядової ради Товариства обираються шляхом кумулятивного голосування.

З четвертого питання порядку денного: «Про затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради»

Проект рішення:

4.1. Затвердити умови контрактів (договорів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, а саме: з членами Наглядової ради укладаються цивільно-правові договори строком на три роки без виплати винагороди. Уповноважити Шандру Валерія Олександровича на підписання контрактів (договорів) з членами Наглядової ради Товариства.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства, буде складено станом на 24 годину за три робочі дні до дня проведення зборів, а саме на 24 годину «13» січня 2022 року.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у зборах буде здійснюватися за місцем проведення зборів «19» січня 2022 року з 10 години 00 хвилин до 10 години 45 хвилин.

Порядок ознайомлення акціонерів  з  матеріалами,  з  якими  вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:  

Ознайомитись з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного чергових  загальних зборів акціонерів Товариства, акціонери можуть за місцезнаходженням Товариства  за адресою:   м. Київ, вул. Електриків, 26, приймальна Правління (кімната № 1) щоденно  у робочі дні  з 10-00 до 13-00, а в день проведення позачергових загальних зборів за місцем їх проведення за адресою м. Київ, вул. Електриків, 26, поверх 1, актовий зал.

Пропозиції  до порядку денного чергових  загальних зборів подаються акціонерами в письмовому вигляді у відповідності до вимог ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства».

Для участі у  чергових  загальних зборах акціонерів Товариства при собі необхідно мати:

•       Паспорт або документ, що його заміняє;

•       Представникам акціонерів та юридичним особам – довіреність, оформлене згідно з чинним законодавством України та документ, що посвідчує особу представника.

За  інформацією та довідками  звертатися за телефоном: 425-10-00

Про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

– ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного (від дати надіслання повідомлення про проведення зборів до дати проведення зборів);

– ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій (у разі якщо порядок денний зборів передбачає голосування з питань, визначених ст. 68 Закону України «Про акціонерні товариства»);

– до дати проведення зборів отримати письмову відповідь на письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів;

– вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного зборів (не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення зборів), а також щодо кандидатів до складу органів Товариства (не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення зборів);

– бути повідомленим про зміни у проекті порядку денного не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення зборів шляхом направлення Товариством порядку денного, а також проектів рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів;

– оскаржити рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного.

Порядок участі та голосування на Загальних зборах за довіреністю: представником акціонера на загальних зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Посадові особи органів товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів товариства на загальних зборах. Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи на загальних зборах акціонерного товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому НКЦПФР порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно голосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Для реєстрації та участі у зборах при собі необхідно мати: акціонерам – документ, який посвідчує особу (паспорт), представникам акціонерів – довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства, або інший документ, який підтверджує повноваження представника, та документ, який посвідчує особу (паспорт). В реєстрації акціонера (його представника) може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах Товариства.

На дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів загальна кількість акцій становить 3430354 штуки, кількість голосуючих акцій становить 3338879 штуки.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: https://zkr.com.ua/

Додаткову інформацію можливо отримати за телефоном: 425-10-00

Наглядова рада ПрАТ «ЗАВОД «КУЗНЯ НА РИБАЛЬСЬКОМУ»

назад
Замовити каталог