20 листопада 2018р. Позачергові загальні збори акціонерів

Шановні акціонери!

Повідомлення  про проведення позачергових загальних зборів  акціонерів

Приватного акціонерного товариства «Завод «Кузня на Рибальському»

(далі – Товариство)

 • Повне найменування та місцезнаходження товариства:  Приватне акціонерне товариство «Завод «Кузня на РибальсЬкому»; 04176,  м. Київ, вул. Електриків, 26.
 • Дата,  час та місце (із зазначенням номера кімнати,  офісу  або  залу,  куди  мають  прибути  акціонери)  проведення загальних  зборів:  20 листопада  2018  р. о  13.00 годині  за адресою  м. Київ, вул. Електриків, 26, будинок Культури, актова зала № 1.
 • Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для  участі у загальних зборах:  з  11.30 до  12.50  в день та за місцем  проведення загальних зборів.
 • Дата  складення  переліку  акціонерів,  які мають право на участь у загальних зборах:

станом на 24:00 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто на 24:00 годину 15 листопада 2018 року.

 • Адреса  власного веб-сайту, на якому розміщена інформація  з  проектом  рішень  щодо кожного  з питань, включених до проекту  порядку денного: https://zkr.com.ua

Перелік питань разом з проектом рішень

щодо  кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

 1. Розгляд  питання про обрання Лічильної комісії загальних зборів акціонерів.

Проект рішення.

Обрати Лічильну комісію загальних зборів у наступному персональному складі:

 • Царікова О.І. – Голова Лічильної комісії.
 • Блажко Л.А. – член Лічильної комісії.
 • Лекарь М.А. – член Лічильної комісії.

Підрахунок голосів за результатами голосування зданого питання здійснює тимчасова лічильна комісія, яка сформована відповідно до рішення Наглядової ради Товариства.

2. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.

Проект рішення.

Голосування з усіх питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування, виданих учасникам зборів під час реєстрації. Для доповідей з кожного питання порядку денного надавати до 15-ти хвилин на одну особу, для виступів – до 5-ти хвилинна особу, для повторних виступів – до 3-х хвилин на особу.

3. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

Проект рішення.

Затвердити порядок засвідчення бюлетенів для голосування, визначений рішенням Наглядової ради при підготовці до зборів, а саме:

кожний бюлетень(кожна сторінка бюлетеня) для голосування на загальних зборах акціонерів (втому числі  бюлетені для кумулятивногоголосування) засвідчується головою (членом) реєстраційної комісії на кожній сторінці шляхом проставляння підпису в нижній частині аркуша або у відведеному формою бюлетеня місці, під час реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах та видачі їм бюлетеня.

4. Розгляд питання про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції  та про затвердження  нової редакції Статуту Товариства. Визначення  особи, уповноваженої на підписання Статуту Товариства в новій редакції та визначення особи, уповноваженої здійснити всі дії, необхідні для державної реєстрації Статуту Товариства в  новій  редакції.

Внести зміни та доповнення до Статуту  Товариства шляхом його викладення у новій редакції, затвердити нову редакцію Статуту    ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА  «Завод «КУЗНЯ НА РИБАЛЬСЬКОМУ».  Уповноважити Голову Правління Товариства Шандру В. О. підписати нову редакцію Статуту ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД «КУЗНЯ НА РИБАЛЬСЬКОМУ» та здійснити особисто,  або через уповноважену ним особу, всі необхідні дії щодо державної реєстрації нової редакції статуту.

5. Розгляд питання про внесення змін та доповнень  до внутрішнього положення Товариства   про Загальні збори шляхом його  викладення у новій редакції. Визначення  осіб, уповноважених на підписання вказаного положення в  новій  редакції.

Проект рішення.

Внести зміни та доповнення до внутрішнього положення Товариства про Загальні збори, шляхом його викладення у новій редакції. Затвердити нову редакцію внутрішнього положення  про Загальні збори ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД «КУЗНЯ НА РИБАЛЬСЬКОМУ».

Надати повноваження Голові загальних зборів та Секретарю  загальних зборів  призначених Наглядовою радою Товариства  у відповідності до вимог діючого статуту підписати нову редакцію Положення про Загальні збори акціонерів.

6. Розгляд питання про внесення змін та доповнень  до внутрішнього положення Товариства про  Наглядову раду шляхом його  викладення у новій редакції. Визначення  осіб, уповноважених на підписання вказаного положення в  новій  редакції.

Проект рішення.

Внести зміни та доповнення до внутрішнього положення Товариства про Наглядову раду, шляхом його викладення у новій редакції. Затвердити нову редакцію внутрішнього положення  про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД «КУЗНЯ НА РИБАЛЬСЬКОМУ».

Надати повноваження Голові загальних зборів та Секретарю  загальних зборів  призначених Наглядовою радою Товариства  у відповідності до вимог діючого статуту підписати нову редакцію Положення про Наглядову раду.

7. Розгляд питання про внесення змін та доповнень  до внутрішнього положення Товариства про Правління шляхом його  викладення у новій редакції. Визначення  осіб, уповноважених на підписання вказаного положення в  новій  редакції.

Проект рішення.

Внести зміни та доповнення до внутрішнього положення Товариства про Правління, шляхом його викладення у новій редакції. Затвердити нову редакцію внутрішнього положення  про Правління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД «КУЗНЯ НА РИБАЛЬСЬКОМУ».

Надати повноваження Голові загальних зборів та Секретарю  загальних зборів  призначених Наглядовою радою Товариства  у відповідності до вимог діючого статуту підписати нову редакцію Положення про Правління.

8. Розгляд питання про внесення змін та доповнень  до внутрішнього положення Товариства про Ревізійну комісію шляхом його  викладення у новій редакції. Визначення  осіб, уповноважених на підписання вказаного положення в  новій  редакції.

Проект рішення.

Внести зміни та доповнення до внутрішнього положення Товариства про Ревізійну комісію, шляхом його викладення у новій редакції. Затвердити нову редакцію внутрішнього положення  про Ревізійну комісію ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД «КУЗНЯ НА РИБАЛЬСЬКОМУ».

Надати повноваження Голові загальних зборів та Секретарю  загальних зборів  призначених Наглядовою радою Товариства  у відповідності до вимог діючого статуту підписати нову редакцію Положення про Ревізійну комісію.

 • Порядок ознайомлення акціонерів  з  матеріалами,  з  якими  вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: 

Ознайомитись з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного позачергових  загальних зборів акціонерів Товариства, акціонери можуть за місцезнаходженням Товариства  за адресою:   м. Київ, вул. Електриків, 26, приймальна Правління (кімната № 1) щоденно  у робочі дні  з 10-00 до 13-00, а в день проведення р позачергових  загальних зборів за місцем їх проведення за адресою:  м. Київ, вул. Електриків, 26, будинок Культури, актова зала № 1.

 Пропозиції  до порядку денного позачергових  загальних зборів подаються акціонерами в письмовому вигляді у відповідності до вимог ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства».

Особа відповідальна за порядок  ознайомлення  акціонерів з документами:   Головко І. І.

 Для участі у  позачергових  загальних зборах акціонерів Товариства при собі необхідно мати:

 • Паспорт або документ, що його заміняє;
 • Представникам акціонерів та юридичним особам – доручення, оформлене згідно з чинним законодавством України та документ, що посвідчує особу представника.

За  інформацією та довідками  звертатися за телефоном: 425-10-00

Права акціонера:
Акціонер має право отримувать письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів.
Кожний акціонер має право  ознайомитися з проектом договору про викуп товариством акцій відповідно до порядку, у разі якщо порядок денний загальних зборів передбачає голосування з таких питань:
1) злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ, зміну типу товариства;
2) надання згоди на вчинення товариством значних правочинів;
2-1) надання згоди на вчинення товариством правочину, щодо якого є заінтересованість;
3) зміну розміру статутного капіталу;
4) відмову від використання переважного права акціонера на придбання акцій додаткової емісії у процесі їх розміщення.
Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.
Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради – незалежного директора.
Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.
Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов’язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, при умові дотримання акціонером строків подання та при умові надання повноти інформації зазначеної вище.
У разі недотримання акціонерами (акціонером), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій вищевказаних вимог, Наглядова рада товариства повноважна пийняти Рішення про відмову включити такі пропозиції до порядку денного зборів.
Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства пропозицій акціонерів (акціонера), яким належать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято , при умові недотримання акціонером строків подання та при умові надання повноти інформації зазначеної вище, у разі неподання акціонерами жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного та з інших підстав, визначених статутом товариства та положенням про загальні збори товариства.
Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства надсилається наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.
Оскарження акціонером рішення товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення загальних зборів. Суд за результатами розгляду справи може постановити рішення про зобов’язання товариства провести загальні збори з питання, у включенні якого до проекту порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру.
Акціонер має право приймати участь у зборах акціонерів через свого представника.
 Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах Товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.
Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це Правління Товариства. Повідомлення акціонером відповідного органу товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв’язку відповідно до законодавства про електронний документообіг. 
Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому чинним законодавством України  порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами
Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах має містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах акціонерів на свій розсуд.
Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам.
Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах.
Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Наглядова рада

Приватного акціонерного товариства «Завод «Кузня на Рибальському»

Повідомлення

про  права акціонерів та інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 29.10. 2018 року а саме на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення на  позачергові загальні збори  акціонерів, Приватного акціонерного товариства «Завод «Кузня на Рибальському» 20 листопада  2018  р.

 • Загальна кількість голосуючих  акцій Товариства, які включені до переліку акціонерів, які мають право брати участь в загальних зборах акціонерів:  3 252 469 штук
 • Загальна кількість акцій Товариства, які включені до переліку акціонерів, які мають право брати участь в загальних зборах акціонерів: 3 430 354  шт. 

Розмір статутногокапіталу  складає   168 087 346,00 (сто шістдесят вісім мільйонів вісімдесят сім тисяч триста сорок шість)   грн. 00 (нуль) коп. та  поділений на простих іменних акційномінальною вартістю 49 (сорокдев’ять) грн. 00 (нуль) коп.  кожна.

Повідомлення
у формі інформації про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 1
5 листопада  2018 року, а саме на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах акціонерів, ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАВОД «КУЗНЯ НА РИБАЛЬСЬКОМУ» 20 листопада  2018  р.

Загальна кількість голосуючих акцій Товариства, які включені до перелікуакціонерів, які мають право брати участь в загальних зборах акціонерів:    3 252 553   штукЗагальна кількість акцій Товариства, які включені до переліку акціонерів, які мають право брати участь в загальних зборах акціонерів: 3 430 354 шт.

Розмір статутного капіталу складає 168 087 346,00 (сто шістдесят вісім мільйонів вісімдесят сім тисяч триста сорок шість) грн. 00 (нуль) коп. та поділений на прості іменні акції номінальною вартістю 49 (сорок дев’ять) грн. 00 (нуль) коп. кожна.

назад
Замовити каталог